Nawigacja

w Polsce

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Założycielem Fundacji jest George Soros, amerykański finansista i filantrop, który zainicjował powstanie całej sieci fundacji, działających obecnie w 31 krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej, w Republice Południowej Afryki, Gwatemali, na Haiti oraz w Stanach Zjednoczonych. Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z Open Society Institute, założonego i sponsorowanego przez George'a Sorosa, a także z innych, zagranicznych i polskich, źródeł.

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa. Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

  • wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego
  • propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa
  • rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.

W swojej działalności Fundacja:

  • jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych;
  • nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków;
  • odpowiada na istniejące potrzeby oraz inicjuje takie przedsięwzięcia i idee, które są jeszcze słabo obecne w naszym życiu społecznym;
  • przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji.

Podstawową metodą działania Fundacji jest działalność grantodawcza prowadzona w ramach kilkunastu programów dotacyjnych zajmujących się rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem środków finansowych na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe oraz monitorowaniem sposobu i efektów ich wykorzystania.

Fundacja prowadzi też działania operacyjne: organizuje konferencje i debaty, wizyty studyjne i szkolenia, wydaje publikacje, prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych.

Jednym z programów operacyjnych Fundacji jest program Odpowiedzialne Państwo (dawniej Przeciw Korupcji). W 2013 roku ciężar działań podejmowanych w ramach programu przesunięty został z przeciwdziałania korupcji i zwiększania przejrzystości w życiu publicznym na monitorowanie i upowszechnianie zasad dobrego rządzenia i podnoszenia rzetelności życia publicznego.

 

Fundacja im. Stefana Batorego

do góry