Nawigacja

na świecie

RPA - Public Service Commission

Public Service Commission (PSC) - Komisja ds. Administracji Publicznej jest niezależnym i bezpartyjnym organem powołanym do życia na mocy konstytucji. Komisję utworzono w 1996 roku, by usprawnić zarządzanie w sektorze państwowym poprzez promocję etycznego zachowania i profesjonalnego podejścia, które przejawiałoby się w przejrzystości, sprawiedliwości, efektywności i braku korupcji w adresowaniu potrzeb społeczeństwa RPA.

Konstytucja zleca Komisji sprawowanie następujących funkcji:

 1. promowanie zawartych w konstytucji zasad i wartości odnoszących się do administracji publicznej,
 2. badanie, monitorowanie i ocena organizacji i działalności służby publicznej,
 3. promocja środków gwarantujących efektywną i wydajną pracę administracji,
 4. wydawanie zaleceń w celu zapewnienia zgodności procedur rekrutacji, awansowania i zwalniania z zasadami zawartymi w konstytucji,
 5. informowanie o podejmowanych działaniach i wykonywania funkcji w świetle zasad zawartych w konstytucji,
 6. z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu zgłoszenia:
 • badanie i ocenianie zastosowanych praktyk odnoszących się zarówno do personelu, jak i administracji publicznej jako takiej oraz sporządzanie raportów do odpowiednich władz,
 • badanie skarg funkcjonariuszy państwowych, dotyczących oficjalnych aktów lub zaniedbań i proponowanie środków zaradczych,
 • nadzorowanie i badanie stosowania się do obowiązujących procedur w administracji publicznej,
 • doradzanie organom centralnym i samorządowym w kwestii funkcjonowania administracji publicznej.

 

Ponadto, przynajmniej raz w roku Komisja składa raport Zgromadzeniu Narodowemu oraz w zakresie własnej działalności w prowincjach legislaturom odpowiednich prowincji.

 

Konstytucja określa, że Komisja ma być jednolitym ciałem składającym się z 14 członków. Pięciu z nich jest wyznaczanych przez Zgromadzenie Narodowe, pozostałych dziewięciu zaś przez premiera każdej z dziewięciu prowincji RPA. Pracami Komisji kieruje przewodniczący. Ponadto w skład PSC wchodzi 14 komisarzy: 5 przypadających na stolicę – Pretorię oraz po jednym na każdą prowincję.

 

PSC jest uprawnione do badania, monitorowania i oceny organizacji i działalności Administracji Publicznej. Mandat ten zawiera również ocenę postępów lub ich braku w realizacji rządowych programów. Komisja zobligowana jest także do promocji środków zapewniających efektywną i wydajną działalność administracji oraz do propagowania w sektorze państwowym wartości i zasad wymienianych w konstytucji:

 • wysokie standardy etyki zawodowej,
 • wydajne i efektywne korzystanie z zasobów,
 • administracja nastawiona na rozwój,
 • świadczenie usług w sposób bezstronny i równy,
 • odpowiadanie na potrzeby społeczne i zachęcanie społeczeństwa do angażowania się w tworzenie polityki,
 • odpowiedzialna administracja publiczna,
 • przejrzystość,
 • dobre zarządzanie kadrami i umożliwienie rozwoju zawodowego,
 • zatrudnianie i zarządzanie personelem w administracji w oparciu o kryterium merytoryczności.

 

Aktywność Komisji ogniskuje się wokół 6 kluczowych obszarów, odpowiadającym 6 głównym zarządom:

 1. Poprawy Stosunków Pracy – poprawa praktyk i relacji w pracy w sektorze publicznym,
 2. Dochodzeń w Administracji Publicznej – wszczyna postępowania kontrolne i dochodzenia,
 3. Nadzoru nad etyką Zawodową i Kadrami – zapobiega korupcji i bada implementację działań w sferze zarządzania kadrami,
 4. Monitoringu Zarządzania – promuje dobre praktyki w zarządzaniu,
 5. Poprawy Przywództwa i Wyników – promuje wysokie standardy przywódcze w administracji oraz ulepszanie świadczonych usług,
 6. Świadczonych Usług i Gwarancji Jakości – promuje ulepszenie świadczonych usług, poprzez społeczne zaangażowanie i współuczestnictwo.

 

Komisja swoją siedzibę ma w Pretorii.

 

 

 

Public Service Commission

do góry