Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Transparency International UK

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA


Transparency International UK została powołana 1 marca 1994 roku na mocy Memorandum Związkowego (Memorandum of Association). W styczniu 2006 roku wprowadzono do Memorandum poprawki, mające na  celu podniesienie przejrzystości i efektywności  w zarządzaniu organizacją.

27 stycznia 2006 roku TI UK została zarejestrowana jako fundacja charytatywna. Jest ona instytucją niezależną politycznie, nie prowadzi również działań śledczych w sprawach o korupcję.

Organizacja jest kierowana przez Zespół Naukowy (Board of Trustees) wybierany przez członków organizacji. Powołano również Radę Doradczą (Advisory Council) jako ciało pomocowe w stosunku do Zespołu Naukowego. TI UK składa roczne raporty z wyników swojej działalności.

 

 

Założenia

Wizją TI UK jest świat, w którym instytucje rządowe, polityczne, biznesowe, społeczne - krajowe i międzynarodowe oraz codzienne życie obywateli jest wolne od korupcji. Jej celem jest:

 - walka z ubóstwem i cierpieniem spowodowanym pośrednio lub bezpośrednio przez korupcję,

- promocja standardów etycznych w sektorze publicznym i prywatnym, w prowadzeniu transakcji i rozwijaniu inicjatyw na gruncie krajowym i międzynarodowym oraz w ramach obowiązującego prawa,

- zwiększenie świadomości istnienia korupcji i jej skutków poprzez docieranie i aktywowanie większej grupy odbiorców.

Transparency International UK opracowało Plan Strategiczny na lata 2007-2010 oraz wiele innych projektów i programów mających na celu zwalczanie zjawiska korupcji w konkretnych obszarach.

 

 

Programy

Przeciwdziałanie Korupcji przy Projektach Konstrukcyjnych - Preventing Corruption on Construction Project

Korupcja przy projektach konstrukcyjnych przejawia się w tworzeniu projektów, które nie są konieczne, są niebezpieczne i przeszacowane, i które mogą bezpośrednio prowadzić do utraty życia, szkód ekonomicznych, a także wstrzymania rozwoju danego kraju czy obszaru, którego dotyczą. W ramach samego przedsiębiorstwa, korupcja może wprowadzać niepewność, marnotrawstwo funduszy, wzrost kosztów projektu, zmniejszenie jego użyteczności, a w efekcie utratę zaufania. W stosunku do osób pracujących przy projekcie skutkuje ona obniżeniem morale, może też prowadzić do oskarżeń, a w efekcie skazania.

TI UK wychodzi z założenia, że korupcja przy projektach konstrukcyjnych może być wyeliminowana tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy projektów konstrukcyjnych, tj. rządy, sponsorzy, właściciele projektów, konsultanci, dostawcy i stowarzyszenia reprezentujące te strony będą ze sobą współpracować. TI UK współdziała z tymi podmiotami w zakresie wypracowania antykorupcyjnych rozwiązań.

 

 

Obrona Przeciw Korupcji - Defence Against Corruption

Celem projektu Obrony Przeciw Korupcji, który TI UK prowadzi w imieniu globalnego ruchu TI, jest zwalczanie korupcji w najbardziej podatnym na nią sektorze - międzynarodowym, legalnym handlu bronią. Celem ruchu jest wspieranie krajów rozwijających się poprzez wprowadzanie praktycznych narzędzi prewencyjnych w walce z korupcją w sektorze obronnym poprzez:

- angażowanie głównych podmiotów w handlu bronią - przedsiębiorstw obronnych, rządów eksportujących broń, banków międzynarodowych, ministerstw obrony krajów rozwijających się;

- promowanie jawności i nadzoru w zamówieniach publicznych przemysłu zbrojeniowego i zwykłego współdziałania pomiędzy podmiotami w zacieśnianiu antykorupcyjnych możliwości w ministerstwach obronnych;

- wzmacnianie przejrzystości instytucji w krajach importujących broń;

- współpraca z międzynarodowym przemysłem zbrojeniowym na płaszczyźnie wprowadzania rozwiązań antykorupcyjnych.

 

 

 

 

 

{PODZIEL}

Strategia Antykorupcyjna i Wprowadzanie Międzynarodowych Konwencji - UK Anti-Corruption Strategy and Implementation of International Conventions

 

Celem programu jest wprowadzanie międzynarodowych strategii antykorupcyjnych, tj. wprowadzanie:

- Konwencji OECD Przeciw Korupcji,

- uregulowań ograniczających pranie pieniędzy,

- procedur ograniczających czynną i bierną korupcję Departamentu Gwarancji Kredytów Eksportowych,

- UNCAC - Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji,

- Inicjatywy Przejrzystości w Przemyśle Wydobywczym.

 

 

 

 

Program dotyczący Korupcji Krajowej i Reformy Prawa Antykorupcyjnego - Domestic Corruption and Reform of Corruption Law

Celem Programu jest pomoc w wprowadzeniu spójnych mechanizmów zwalczających korupcję w Wielkiej Brytanii i promowanie prawa antykorupcyjnego. Globalny Barometr Korupcji z 2006 roku pokazuje, że większość respondentów uważa korupcję za poważny problem w Anglii.

Grupa robocza TI UK została powołana w celu rozwijania i prowadzenia serii projektów, włączając w to badania nad problemami korupcji krajowej i publikowanie rekomendacji dotyczących walki z nią. Pracując przy projekcie ustawy o korupcji, grupa robocza TI UK wnosi wkład do studiów nad reformą prawa prowadzoną przez Komisję Prawa.

 

 

 

 

Program o Zwiększeniu Świadomości o Skutkach Korpcji i Defraudacji - Increasing Awareness of the Impacts of Corruption and Fraud

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania udziałowców oraz zachęcenie nowych członków do podnoszenia świadomości i mobilizowania większego wsparcia dla działalności antykorupcyjnej i antydefraudacyjnej. Agenda prowadzi działania angażujące sektor prywatny, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, wśród których świadomość antykorupcyjna jest wciąż bardzo mała.

 

 

Transparency International UK

 

 

 

do góry