Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest instytucją rządową, działającą na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Odpowiada, na mocy obowiązującego prawa, za wewnętrzne bezpieczeństwo Polski. Do zadań ABW należą:

 

a) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności, w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa;

 

b) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw;

  • szpiegostwa,
  • terroryzmu,
  • naruszenia tajemnicy państwowej,
  • innych godzących w bezpieczeństwo państwa,
  • godzących w podstawy ekonomiczne państwa,
  • korupcji osób pełniących funkcje publiczne,
  • w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
  • nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym oraz ściganie ich sprawców,

 

c) realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych;

 

d) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne       znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego;

 

e) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

 

ABW posiada ustawowe uprawnienia do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 

 

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry