Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Doroczny raport GRECO

W dniu 9. maja 2012 roku GRECO opublikowało doroczny raport poddający ocenie działalność państw członkowskich w dziedzinie zapobiegania korupcji (General Activity Report). W tegorocznej edycji autorzy skupili się na dziedzinie finansowania partii politycznych.

W raporcie wypunktowano szereg niedociągnięć zauważalnych w toku analizy porządków prawnych państw, np.:

  • niedostateczne uregulowanie kwestii dochodów partyjnych takich jak: darowizny, składki członkowskie lub pożyczki,
  • funkcjonowanie w niektórych państwach możliwości anonimowego wspierania finansowego partii,
  • pomijanie w przepisach lokalnych struktur oraz innych podmiotów zaangażowanych w kampanie,
  • trudności w szybkim i łatwym dostępie do sprawozdań finansowych,
  • brak niezależności organu kontrolującego przebieg kampanii i jej finansowania, a w niektórych państwach w ogóle brak takiego ciała,
  • niedostateczna surowość kar za łamanie przepisów, jak również rzadkie odwoływanie się do sankcji karnych.


Autorzy raportu posiłkują się przykładami dla zilustrowania tez raportu. Dla przykładu kontrastują z jednej strony czeskie przepisy, które zakazują wszelkiego wsparcia dla partii od podmiotów anonimowych, z niemieckimi regulacjami, które wymóg ujawnienia personaliów przewidują dla darowizn powyżej 50 tysięcy euro.

Ponadto raport zwraca uwagę na potrzebę ujednolicenia prawa antykorupcyjnego i zastąpienie rozproszonych przepisów spójnymi regułami. Zauważono również potrzebę równie surowego traktowania łapownictwa w sektorze prywatnym, co państwowym, które wymaga np. uwzględnienia tego przestępstwa w przepisach karnych, na co jeszcze nie wszystkie państwa się zdecydowały.

GRECO, czyli Grupa Państw Przeciw Korupcji jest ciałem monitorującym prawo i praktyki antykorupcyjne, ustanowionym w ramach Rady Europy. Swoje funkcje sprawuje poprzez wzajemną ewaluację systemów państw członkowskich, na podstawie której następnie wydawane są zalecenia odnośnie proponowanych zmian. Przystąpienie do GRECO nie jest uwarunkowane członkostwem w Radzie Europy.

 Źródła:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/news/News%2820120509%29ActRep2011_en.asp

http://euobserver.com/843/116200

 

 

Pliki do pobrania

do góry