Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Światowe organy kontroli w walce z korupcją

Kilkanaście najwyższych organów kontroli z całego świata chce aktywnie wspierać walkę z korupcją i praniem brudnych pieniędzy. Wspólnie tworzą wytyczne, które pomogą NOK skuteczniej przeciwdziałać tym zjawiskom. W Pradze odbyło się w tym celu kolejne spotkanie specjalnej grupy roboczej INTOSAI.

Grupa Robocza INTOSAI ds. walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy (WGFACML) została powołana przez Kongres INTOSAI w 2007 roku. Problem nadużyć w tym obszarze ma charakter międzynarodowy, dlatego członkami grupy są najwyższe organy kontroli (NOK) z całego świata. Grupa jest w trakcie tworzenia wytycznych INTOSAI, które pomogą NOK skuteczniej zwalczać korupcję, oszustwa finansowe i pranie brudnych pieniędzy.

Praskie spotkanie WGFACML było już piątym spotkaniem tej grupy i stało się okazją do podsumowania postępu prac. NIK kieruje pracami nad projektem wytycznych INTOSAI poświęconych roli NOK we wzmacnianiu rzetelnego, transparentnego oraz racjonalnego gospodarowania mieniem państwowym. W projekcie oprócz przedstawicieli NIK udział wzięli kontrolerzy z Peru i Egiptu, a na spotkaniu w Pradze gotowość przystąpienia do prac wyraziły organy kontroli z Chile i Rosji.

Jednym z priorytetów grupy jest współpraca z międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się problematyką walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy. O planach współpracy szkoleniowej z takimi organizacjami mówiła przedstawicielka NOK ze Stanów Zjednoczonych. Najwyższe organy kontroli Ekwadoru, Lesoto, Polski i USA podejmą prace nad opracowaniem i przygotowaniem szkoleń poświeconych przeciwdziałaniu korupcji, oszustwom, nieprawidłowemu zarządzaniu środkami publicznymi, praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wrześniowe spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI ds. walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy (WGFACML) poprzedzone było jednodniowym seminarium zorganizowanym przez Najwyższy Organ Kontroli Czech. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele kilku NOK, Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Oszustw oraz Transparency International. Mówiono m.in. o roli organów kontroli w ujawnianiu strat finansowych spowodowanych korupcją, działaniach naprawczych podejmowanych przez KE oraz regulacjach antykorupcyjnych funkcjonujących w Niemczech.

W V Spotkaniu Grupy Roboczej INTOSAI ds. walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy udział wzięli przedstawiciele NOK Chile, Chin, Czech, Ekwadoru, Indonezji, Namibii, Niemiec, Polski, Rosji i Stanów Zjednoczonych.Źródło: nik.gov

Zobacz artykuł na stronie NIK


 

 

do góry