Nawigacja

Badania opinii społecznej

13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych 2014

W czerwcu 2014 roku firma doradcza Ernst&Young opublikowała kolejną edycję swojego raportu poświęconego nadużyciom gospodarczym w przedsiębiorstwach na świecie.

Jak zwykle jego tematem przewodnim są korupcja i nadużycia, przeciwdziałanie im oraz percepcja związanych z nimi zagrożeń.

Raport pt. „13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych 2014. Trudna droga do zgodności. Starania na rzecz etycznego wzrostu” prezentuje ustalenia ekspertów E&Y oraz zawiera konkretne propozycje działań. Podstawowym wnioskiem, który można na bazie jego lektury wyciągnąć, to stały potencjał zaistnienia korupcji i nadużyć, stanowiący zagrożenie dla przedsiębiorstw, które ich kierownictwo musi mieć stale na uwadze. Dla przykładu, 42 procent respondentów uznało jakąś formę nieetycznego działania (np. przekupstwo w celu zdobycia/utrzymania relacji biznesowych) za dopuszczalną w dobie kryzysu gospodarczego.

Według autorów, powyższa konstatacja stanowi sygnał ostrzegawczy dla kierownictwa, że działania profilaktyczne powinny być stale prowadzone, zaś zaniedbanie prewencji może doprowadzić do przypadku korupcji lub nadużycia, które w konsekwencji może narazić spółkę na odpowiedzialność karną i majątkową. Tymczasem co piąte przedsiębiorstwo nie posiada polityki antykorupcyjnej, zaś odsetek tych, które się na jej wdrożenie zdecydowały od 2012 roku wzrósł jedynie o 1 punkt procentowy. Ponadto jedynie 47 procent respondentów wzięło udział w szkoleniu poświęconemu przeciwdziałaniu korupcji.

Badanie wskazuje, że postrzeganie w Polsce korupcji jako zagrożenia dla przedsiębiorstw się zmienia, gdyż jedynie 14 procent krajowych uczestników badania uznało, że praktyki korupcyjne w naszym kraju są rozpowszechnione. Jednakże, podobnie do ogólnoświatowego trendu, w Polsce  poniżej połowy respondentów (46 procent) zostało przeszkolonych z zakresu problematyki korupcji i jej przeciwdziałaniu oraz znaczny odsetek badanej kadry zadeklarował gotowość do posłużenia się nieetycznymi działaniami dla dobra przedsiębiorstwa w dobie kryzysu gospodarczego.

Raport oparto na wywiadach przeprowadzonych z grupą 2719 przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnych za przeciwdziałanie nadużyciom, wybranych największych spółek z 59 krajów i terytoriów. Badanie przeprowadzono pomiędzy listopadem 2013 roku a lutym 2014 roku.

Więcej informacji, zarówno dla świata, jak i dla Polski można znaleźć pod tym linkiem.

 

do góry