Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UE chce mieć swój raport antykorupcyjny

W dniu 6 czerwca 2011 roku w imieniu Komisji Europejskiej komisarz do spraw wewnętrznych, Cecilia Malmström, przedstawiła pakiet inicjatyw antykorupcyjnych dla Unii Europejskiej. Jej głównym elementem jest projekt Raportu Antykorupcyjnego UE.

Na konferencji prasowej Malmström zaapelowała do państw członkowskich UE o większe zaangażowanie w walkę z korupcją, gdyż, pomimo iż ogólna ocena antykorupcyjna UE jest dobra, żaden jej kraj nie jest wolny od tego zjawiska. Przywołane przez nią wyniki badań podają, że 4 na 5 obywateli Unii uważa korupcję za poważny problem w ich kraju, zaś odrębne szacunki mówią o straconych w jej wyniku 120 miliardach euro rocznie.


Relacja z konferencji komisarz Malmström
Przyjęty pakiet antykorupcyjny obejmuje:

  • komunikat w sprawie walki z korupcją w UE (przedstawia on praktyczne aspekty zwalczania korupcji w UE oraz wyjaśnia, w jaki sposób UE powinna położyć większy nacisk na uwzględnienie kwestii korupcji we wszystkich stosownych politykach wewnętrznych i zewnętrznych);
  • decyzję Komisji ustanawiającą mechanizm sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE;
  • sprawozdanie z wykonania decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym;
  • sprawozdanie w sprawie warunków uczestnictwa UE w Grupie Państw Przeciwko Korupcji Rady Europy (GRECO).Czołowym elementem pakietu jest mechanizm okresowego monitoringu i oceny podejmowanych przez państwa działań antykorupcyjnych, tzw. sprawozdania o zwalczaniu korupcji. Przedstawią one wysiłki i osiągnięcia w walce z korupcją jak również porażki i słabe punkty wszystkich 27 państw członkowskich.

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji oraz przy wsparciu organizacji pozarządowych i niezależnych ekspertów w dwuletnich odstępach opracowywany ma być antykorupcyjny raport UE (EU Anti-Corruption Report). Mechanizm ma służyć pomocą państwom członkowskim w skuteczniejszej egzekucji i implementacji wewnętrznych i międzynarodowych przepisów antykorupcyjnych. Ponadto, będzie on środkiem wywierania presji na rządy, by wzmogły swoje zaangażowanie w tej dziedzinie. Pierwszy raport planowany jest na 2013 rok.

Nie mniej istotna jest propozycja przystąpienia Unii do Grupy Państw Przeciwko Korupcji Rady Europy (GRECO). W tym wypadku Komisji Europejskiej zależy na efekcie synergii, jaki powstanie z połączenia mechanizmów ewaluacyjnych obu instytucji. GRECO ma bowiem doświadczenie i wypracowane systemy zarówno monitorowania, jak i formułowania rekomendacji.

Dokonana ocena implementacji europejskich i międzynarodowych instrumentów prawnych wykazała szereg niedociągnięć. Wiele państw nie wdrożyło do wewnętrznego porządku prawnego decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym. Podobnie jest w przypadku międzynarodowych konwencji opracowanych na forum takich instytucji, jak ONZ, OECD czy Rada Europy. W związku z tym Komisja apeluje o ratyfikację wspomnianych dokumentów bez zbędnej zwłoki.

Powyższe przedsięwzięcie stanowi element szerszej agendy na rzecz ochrony interesów ekonomicznych Unii.Źródła:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/678&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/376&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/news/default_en.htm#20110606

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm#201100606

 

 

do góry