Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

GRECO raportuje na temat Cypru

Potrzeba stworzenia jednolitego ustawodawstwa i większej przejrzystości w zakresie finansowania partii politycznych, podsumowuje w opracowanym 4 kwietnia tego roku w ramach Trzeciej Rundy Ewaluacyjnej raporcie dotyczącym Cypru Grupa Państw Przeciw Korupcji - GRECO.

Autorzy raportu konkludują, iż istnieje potrzeba wytworzenia jednolitych ram prawnych odnoszących się do kryminalizacji przestępstw korupcyjnych. Ponadto wskazują, że finansowanie partii politycznych przez sektor prywatny powinno być bardziej przejrzyste.


Opracowanie skupia się na dwóch zagadnieniach: kryminalizacji korupcji i przejrzystości finansowania sfery politycznej. W zakresie kryminalizacji korupcji Cypr ratyfikował Prawnokarną Konwencję o Korupcji i jej Protokół Dodatkowy. Pomimo jednak, że ustawodawstwo to funkcjonuje już od kilku lat, to nigdy nie było stosowane ani przez organa prokuratorskie ani sądownicze. Zamiast tego właściwe organy stosowały wyłącznie stare ustawodawstwo odnoszące się do korupcji w sposób, który nie przystawał i nie spełniał wymagań Prawnokarnej Konwencji i Korupcji i jej Protokołu Dodatkowego.

Współistnienie starych i nowych uregulowań prawnych, wzajemnie się nakładających powoduje, iż istniejące w odniesieniu do korupcji ramy prawne są niespójne. Kierując się przesłanką przejrzystości prawa, eksperci GRECO uznali, że istnieje wyraźna potrzeba wypracowania jednolitych ram prawnych i zapewnienie, że będą one stosowane w praktyce.

Odnosząc się do finansowania partii politycznych, GRECO chwali Cypr za wprowadzenie przepisów dotyczących między innymi rejestracji i finansowania partii politycznych (Law on Providing for Registration, Funding of Political Parties and Other similar Matters). Ustawa została przyjęta 10 lutego bieżącego roku i stanowi ramy prawne dla partii politycznych, ich statusu prawnego, wymagań dotyczących rejestracji, jak również ustanawia zasady przejrzystości w zakresie ich finansowania. Ponadto, nadzór nad procesami finansowania sfery politycznej powierzony został Audytorowi Generalnemu. Jest to niezależna instytucja działająca na mocy konstytucji kraju.

Autorzy raportu zwracają jednak uwagę, iż nowe ustawodawstwo jest niewystarczające dla zapewnienia przejrzystości finansowania partii politycznych przez sektor prywatny. Podając dla przykładu, nie są one zobligowane do zgłaszania czy też podawania do publicznej wiadomości informacji na temat źródeł darowizn i sponsoringu. Eksperci GRECO ocenili, że wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej partii politycznych mają raczej charakter generalny, zaś zakres kompetencji kontrolnych przyznanych urzędowi Audytora Generalnego, powinien zostać dodatkowo sprecyzowany.

Eksperci przygotowali dla Cypru 8 rekomendacji. Ocena ich implementacji planowana jest na drugą połowę 2012 roku.

Źródło: coe.int (4.04.2011)

 

 

 

do góry