Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekomendacje GRECO dla Rumunii

Grupa Państw Przeciw Korupcji (GRECO), 15 marca tego roku opublikowała raport dotyczący Rumunii, przygotowany w ramach Trzeciej Rundy Ewaluacyjnej. Autorzy opracowania zwracają uwagę na potrzebę poprawy uregulowań w obszarze finansowania życia politycznego oraz ram prawnych odnoszących się do przestępczości korupcyjnej.

Raport ogniskuje się wokół dwóch zagadnień: kryminalizacji korupcji oraz przejrzystości finansowania partii politycznych. W odniesieniu do kryminalizacji korupcji Rumunia ratyfikowała Prawnokarną Konwencję o Korupcji i jej Protokół Dodatkowy. Ponadto uregulowania dotyczące zapobiegania, wykrywania i karania za przestępstwa korupcyjne zawarte w kodeksie karnym, według autorów raportu współtworzą kompletne ramy prawne. Dodatkowo nowelizacja kodeksu karnego, która zacznie obowiązywać w październiku tego roku, jeszcze bardziej je udoskonali.


Autorzy raportu wskazują również na pewne luki, które muszą zostać wyeliminowane, w szczególności w odniesieniu do łapownictwa funkcjonariuszy publicznych i handlu wpływami, w kontekście pozostawania działań funkcjonariuszy w związku z zakresem ich obowiązków służbowych. Ponadto aktualnie obowiązujące przepisy odnoszące się do tzw. “prawdziwego żalu” są źródłem obaw w szczególności przed nadużyciami ze strony osób wręczających łapówki.

Autorzy raportu chwalą Rumunię za przepisy ustawy dotyczącej finansowania działalności partii politycznych i kampanii wyborczych. Według ekspertów GRECO zapewnia ona szereg instrumentów ukierunkowanych na wzrost przejrzystości całej sfery politycznej. Jednak w niektórych przypadkach nakłada zbyt wiele ograniczeń, które mogą się okazać trudne do zastosowania w praktyce.

Według autorów raportu istotne jest to, że od czasu kiedy wokół tematu finansowania partii politycznych w Rumunii zaczęły pojawiać się liczne zarzuty o stosowanie niejasnych praktyk, w szybkim czasie zaczęto wdrażać udoskonalenia w tym zakresie.

GRECO sporządziła dla Rumunii 20 rekomendacji. Ich implementacja zostanie oceniona w drugiej połowie 2012 roku.

Źródło: www.coe.int

 

 

do góry