Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekomendacje GRECO dla Azerbejdżanu

Grupa Państw Przeciw Korupcji (GRECO), 18 listopada tego roku opublikowała raport dotyczący Azerbejdżanu, przygotowany w ramach Trzeciej Rundy Ewaluacyjnej. Autorzy opracowania zwracają uwagę na istotne niedostatki legislacyjne państwa w zakresie korupcji i przejrzystości w finansowaniu partii politycznych.

Według autorów raportu, w zakresie kryminalizacji korupcji, ustawodawstwo Azerbejdżanu zawiera kilka istotnych braków w odniesieniu do wymagań określonych na mocy przepisów Prawnokarnej Konwencji Przeciw Korupcji Rady Europy. Przykładowo, pojęcie “urzędnika” funkcjonujące w przepisach dotyczących korupcji nie obejmuje swoim zakresem wszystkich urzędników państwowych. Ponadto proponowanie i obiecywanie łapówki, jak również przyjęcie propozycji lub obietnicy nie wypełnia znamion przestępstwa. Dodatkowo korupcja zagranicznych oraz międzynarodowych funkcjonariuszy, krajowych i zagranicznych sędziów, tak samo jak korupcja w sektorze prywatnym i handel wpływami, nie są dostatecznie uregulowane w obowiązującym ustawodawstwie. Do tego Azerbejdżan wykorzystał niemal wszystkie możliwości złożenia zastrzeżeń przewidzianych postanowieniami Konwencji. GRECO wzywa także Azerbejdżan do przyjęcia Protokołu Dodatkowego Konwencji, a także uważa, że kraj powinien wykazywać większą aktywność w zakresie wykrywania, ścigania i skarżenia korupcyjnych spraw.                                                                                                     

W zakresie transparentności finansowania partii politycznych, GRECO podkreśla, że standardy przejrzystości ustanowione przez Rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy (Rec(2003)4) w sprawie Wspólnych Zasad Przeciw Korupcji w Finansowaniu Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych są trudne do zastosowania w kraju, w którym brakuje prawdziwie pluralistycznej sceny politycznej. GRECO zwraca uwagę na braki legislacyjne w szczególności w zakresie niedostatecznej przejrzystości przepisów Ustawy o partiach politycznych, brak nadzoru nad finansami partii, niedostateczny nadzór finansowania kampanii wyborczych, jak też niedostateczne sankcje.                                                                

W raporcie zawarto 17 rekomendacji dla Azerbejdżanu, których implementacja zostanie oceniona w pierwszej połowie 2012 roku.


Źródło: www.coe.int                                                                                                                      

do góry