Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy plan strategiczny EUROSAI

Nowa strategia działania Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli to jeden z głównych celów polskiej prezydencji w EUROSAI. NIK jako inicjator przedsięwzięcia koordynuje prace nad dokumentem. O pracach nad planem strategicznym, nowych celach i wyzwaniach, jakie stoją przed autorami planu, rozmawiamy z Aleksandrą Kukułą, szefową Wydziału Współpracy z Zagranicą NIK.

Jednym z głównych celów prezydencji NIK w EUROSAI stało się stworzenie nowego planu strategicznego. Dlaczego nowa strategia jest tak ważna dla EUROSAI?

- To więcej niż nowy plan strategiczny. To będzie tak naprawdę pierwszy plan strategiczny EUROSAI. EUROSAI powstała w 1990 roku, czyli dokładnie 20 lat temu. Od tego czasu zarówno otoczenie organizacji, jak i sama organizacja uległy znacznej zmianie. Pewne ogólne cele sformułowano w statucie, który został uchwalony 20 lat temu, ale nie jest to już narzędzie wystarczające do skutecznego zarządzania organizacją. Potrzebujemy bardziej precyzyjnego planowania - krótko- i średniookresowego.

Stworzenie nowego planu strategicznego dla organizacji skupiającej 50 najwyższych organów kontroli z całej Europy to ogromne wyzwanie.

- Tak, to ogromne wyzwanie, gdyż nowy plan strategiczny musi odnosić się do oczekiwań naszych członków. A one są bardzo różnorodne. Czasem wzajemnie się wykluczają, czasem są formułowane w oderwaniu od eurosaiowskiej i intosaiowskiej rzeczywistości. Pamiętajmy, że nie wszyscy członkowie EUROSAI biorą tak intensywny udział w życiu organizacji, jak np. polska NIK. W dodatku plan musi też wpisać działania EUROSAI w realizację zamierzeń strategicznych globalnej organizacji matki, czyli INTOSAI, nie zapominając jednocześnie o specyfice naszego regionu. I oczywiście plan powinien przy tym wszystkim być realistyczny, czyli brać pod uwagę dostępne dla organizacji zasoby, ludzkie i finansowe. A one są dość skromne.

Czy nowa strategia modyfikuje cele organizacji, które były do tej pory wyznaczone przez jej statut?

W statucie sformułowana jest długa lista celów EUROSAI. Projekt Planu strategicznego - bo pamiętajmy, że ciągle mówimy o projekcie dokumentu, a nie jego ostatecznej wersji - porządkuje tę listę z punktu widzenia przyjętej wizji i misji organizacji. Definiuje cztery cele strategiczne na lata 2011-2017 i dla każdego z nich określa cele szczegółowe. Odnosi się też do celów strategicznych INTOSAI.

Oprócz samych celów opracowano także ich działania wdrożeniowe.

- Tak, dla każdego spośród celów szczegółowych określone zostały konkretne działania, które mają służyć ich realizacji, oraz mierniki wykonania tych działań.

Czy przy okazji nowych celów ma zmienić się struktura EUROSAI?

- Ogólna struktura opisana w statucie EUROSAI, której elementami są Kongres, Zarząd i Sekretariat, nie ulegnie zmianie. Proponujemy natomiast powołanie wzorem INTOSAI czterech zespołów roboczych, z których każdy będzie odpowiadał za realizację jednego z celów strategicznych. Jeden z tych celów ma charakter horyzontalny, koordynacyjny, i taką też rolę pełniłby zespół odpowiadający za jego wdrożenie. W praktyce zespół ten pełniłby w organizacji rolę „małego zarządu” - czyli roboczej struktury, aktywnej pomiędzy posiedzeniami Zarządu, które odbywają się tylko raz w roku.

Na jakim etapie są prace nad planem strategicznym? Co nowego przyniosło ostatnie spotkanie, które odbyło się na początku września w Warszawie?

- W tej chwili projekt jest po pierwszej rundzie konsultacji w Zarządzie EUROSAI. Podczas ostatniego spotkania omawialiśmy uwagi zgłoszone przez członków i obserwatorów Zarządu oraz dokonywaliśmy niezbędnych zmian i uzupełnień projektu. Został on właśnie rozesłany - tym razem wszystkim członkom organizacji - do dalszych konsultacji. Kolejnym krokiem będzie druga runda konsultacji w Zarządzie i przyjęcie przez niego ostatecznego projektu, który zostanie przedłożony Kongresowi.

Warto też podkreślić, że równolegle do prac nad projektem planu strategicznego, trwają prace nad projektem dokumentu, który określać ma procedury funkcjonowania zespołów roboczych ds. realizacji poszczególnych celów strategicznych. Procedury te powinny być ściśle określone, tak aby z chwilą uchwalenia przez Kongres planu strategicznego, można było od razu przystąpić do formułowania zespołów i rozpocząć pracę nad realizacją planu.

Kiedy nowy plan strategiczny stanie się dokumentem oficjalnie obowiązującym?

- Plan powinien zostać uchwalony przez VIII Kongres EUROSAI, który rozpocznie się 31 maja przyszłego roku w Lizbonie. Wtedy stanie się dokumentem oficjalnym.

 

EUROSAI - Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli jest jedną z siedmiu grup regionalnych INTOSAI. Organizacja zrzesza 50 instytucji kontrolnych krajów Europy oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. Promuje m.in. współpracę między członkami EUROSAI, dąży do ujednolicenia terminologii branżowej, przyczynia się do lepszego rozumienia problematyki audytu finansów publicznych.

INTOSAI - Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli zrzesza 189 członków - najwyższych organów kontroli z całego świata. INTOSAI wspiera swoich członków w realizacji ich nadrzędnego zadania, jakim jest kontrola sektora publicznego i zapewnienie racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi. Organizacja wydaje międzynarodowe wytyczne oraz opracowuje metodykę różnych dziedzin kontroli, prowadzi szkolenia, ułatwia wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy swoimi członkami. Jedną z 7 grup regionalnych INTOSAI jest Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli.

Źródło: nik.gov.pl

do góry