Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komisja Reformacyjna Illinois

28 kwietnia 2009 roku Komisja Reformacyjna stanu Illinois (Illinois Reform Commission - IRC), powołana przez nowego gubernatora Patricka Quinna w obliczu skandalu korupcyjnego związanego z Rodem Blagojevichem, wydała długo oczekiwany tzw. studniowy raport końcowy. Przedstawiono go na konferencji prasowej w stolicy stanu - Springfield.

Raport przedstawia rekomendacje dotyczące planowanych reform w sześciu kluczowych działach: finansowania kampanii wyborczych, zamówień publicznych, egzekwowania prawa, struktur rządowych, przejrzystości oraz prakseologii.

Finansowanie kampanii  – w celu lepszej przejrzystości kampanii oraz zmniejszeniu olbrzymich kosztów wyborów w stanie Illinois, Komisja rekomenduje
 

 • Rozszerzenie informacji, które powinny się znaleźć w deklaracjach dotyczących darowizn tak, by zawierały:
 •  Bieżące zgłaszanie darowizn na przestrzeni całego roku
 • Obowiązkowe zgłaszanie „bandlers” czyli osób, które dokonują poboru darowizn od osób trzecich
 • Obowiązkowe zgłaszanie znaczących wydatków czynionych przez osoby na promowanie kandydata
 • Zakaz darowizn od lobbystów i fundacji
 • Ograniczenie kwoty darowizn na kampanię
 1.  2400 dolarów od osób prywatnych
 2.  5000 dolarów od komitetów politycznych
 • Rozszerzenie zakazu „Pay to Play” czyli „Płać, by być w grze” na przedsiębiorców ubiegających się o duże kontrakty poprzez zakaz wpłacania darowizn na rzecz członków legislatury (member of the  legislative – członek wybrany przez wyborców w okręgu wyborczym stanowego zgromadzenia ustawodawczego)
 • Stworzenie pilotażowego projektu finansowania ze środków publicznych wyborów na stanowiska sędziowskie w 2010 roku
 • Wzmocnienie przestrzegania prawa wyborczego i zwiększenie przejrzystości sankcji nakładanych przez ISBE (Illinois State Board of Elections – Komisja Wyborcza Stanu Illinois) i jej procedur
 • Przeniesienie wyborów wstępnych bliżej terminu wyborów generalnych, by skrócić czas miedzy kampaniami, redukując kosztyZamówienia publiczne – aby wydostać stan Illinois z nadużywania tej instytucji, Komisja rekomenduje

 • Zwolnienie urzędników publicznych uczestniczących w procesie zamówień publicznych od nacisków politycznych i uczynienie ich bardziej niezależnymi
 • Niwelowane luk prawnych i wyjątków występujących w Kodeksie Zamówień Publicznych
 • Poddanie większej kontroli i ograniczeniom kontrakty bezprzetargowe i wyjątkowe
 • Stworzenie Niezależnego Monitoringu nad Kontraktami do nadzorowania przydzielania kontraktów
 • Stworzenie większej przejrzystości w procesie zamówienia publicznego poprzez:
 1.  ujawnienie podwykonawców
 2.  ujawnienie wszystkich lobbystów i reprezentantów osób ubiegających się o kontrakt
 3.  dokumentowanie kontaktów występujących między ubiegającymi się o kontrakt lub ich agentami a urzędnikami uczestniczącymi w procesie zamówienia publicznego
 4.  zapewnienie obywatelom dostępu do informacji dotyczących wszystkich zamówień publicznych poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej 

 

Egzekwowanie prawa – w celu sprawnego dochodzenia i stawiania w stan oskarżenia w przypadkach wystąpienia korupcji, Komisja zaleca:

 • wprowadzenie poprawek w prawie stanowym wyposażających prokuratorów i śledczych w sprawach korupcyjnych w instrumenty dostępne do tej pory władzom federalnym
 •  dodanie przestępstw korupcyjnych do listy przestępstw niepodlegających zawieszeniu kary
 •  przyznanie prokuratorowi generalnemu Illinois władzy do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia zatwierdzeniu przez wielką ławę przysięgłych w przypadkach przestępstw korupcyjnych
 •  przeniesienie dodatkowych środków do dochodzenia przestępstw korupcyjnych w sektorze publicznym, poprzez stworzenie odrębnego wydziału do walki z korupcją w strukturach Policji Stanowej
 •  modyfikacja prawa, w oparciu o które działa biuro Inspektora Generalnego, dając inspektorom możliwość niezależnego przeprowadzenia śledztw

 

Struktura rządu – w celu zapobiegania problemom strukturalnym, które umożliwiają lub tworzą korupcję i niewydolność rządu stanowego, Komisja rekomenduje:

 • Przyjęcie legislacji przywracającej sprawiedliwość procesu, w którym wyznaczane są okręgi wyborcze do władz stanowych i centralnych
 • Wsparcie toczących się prac nad ograniczeniem czasu kadencji najważniejszych stanowisk ustawodawczych stanu (Spikera Izby Reprezentantów, Lidera Większości Senackiej i Liderów Mniejszości w obu izbach)
 •  Wniesienie poprawek Regulaminu Izby Reprezentantów i Senatu dotyczącego procesu uchwalania budżetu tak, by zapewnić efektywny system równoważenia się władz.


Wniesienie poprawek do Regulaminu Izby Reprezentantów i Senatu, które zapewnią, by każda proponowana zmiana legislacyjna, która ma minimalne niezbędne poparcie senatorów lub reprezentantów stanu, otrzymała  pełne poparcie komisji.

Przejrzystość – w celu zwiększenia przejrzystości rządu stanowego, Komisja rekomenduje:

 •   Stosowanie Ustawy o Posiedzeniach Jawnych (Open Meetings Act) podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego
 • Przyjęcie z założenia publikowanie informacji zgodnie z FOIA (Freedom of Information Act – Ustawa o Swobodnym Dostępie do Informacji)
 •  Ograniczenie stosowania wyjątków od FOIA i Ustawy o Posiedzeniach Jawnych, tak by obywatele mieli łatwiejszy dostęp do akt rządowych i podejmowania przez niego decyzji
 •  Zaostrzenie kar za nieprzestrzeganie FOIA i wymogów wynikających z Ustawy o Posiedzeniach Jawnych
 • Powołanie niezależnego Biura ds. Przejrzystości zapewniającego szkolenia i nadzorującego stosowanie FOIA i OMA
 •  Szerokie stosowanie nowoczesnej technologii w celu ujawnienia, raportowania i współpracy wewnątrz rządu stanowego

 
Promowanie prakseologii – w celu zachęcenia pracowników rządowych wszystkich szczebli i odbudowy wiary obywateli w uczciwość rządu stanowego, Komisja rekomenduje:

 • Zwalczanie patronatu poprzez zreformowanie systemu zarządzania kadrami, by chronić apolityczne stanowiska i pracowników je zajmujących
 • Stworzenie wytycznych dotyczących bieżącego podejmowania decyzji i uczynienie pracowników odpowiedzialnymi za ich nieprzestrzeganie
 • Ocena systemu szkoleń w zakresie etyki, co ułatwi pracownikom zrozumienie odpowiednich standardów etycznych
 • Stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, które uchronią przed pogwałceniem zasad etycznych przez osoby, które przestają być pracownikami urzędu stanowego

Źródła: reformillinoisnow.org; huffingtonpost.com

 

do góry