Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

9 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, który został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października 2003 r. i upamiętnia ratyfikację, w grudniu tegoż roku, przez Państwa Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji.

  • © nialowwa/Bank zdjęć Photogenica
    © nialowwa/Bank zdjęć Photogenica

Powołanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w dniu 9 czerwca 2006 r. stanowiło realizację postanowień art. 6 Konwencji, mówiącego, iż: „Każde Państwo Strona, zgodnie z podstawowymi zasadami swojego systemu prawnego, zapewni istnienie, odpowiednio, organu lub organów, które będą zapobiegać korupcji poprzez:

(a) wdrażanie założeń polityki określonej w artykule 5 Konwencji i, odpowiednio, nadzór oraz koordynację wdrażania tych założeń;

(b) podnoszenie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania korupcji.”

CBA, realizując misję prewencji korupcji, prowadzi na co dzień szereg działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, m.in. redaguje informacyjno-edukacyjny portal antykorupcja.gov.pl oraz wydaje publikacje (do tej pory ponad 60) na temat korupcji i sposobów jej zwalczania, które udostępnione są, w formie e-booków, na stronach internetowych Biura. Funkcjonariusze CBA prowadzą szkolenia antykorupcyjne, m.in. dla pracowników administracji publicznej, w których od 2010 r. wzięło udział, w formie stacjonarnej, ponad 62 tys. osób. W ostatnich latach CBA zorganizowało także dwie edycje konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół podstawowych z wybranych gmin w kraju, pn. ,,Co to znaczy być uczciwym?”. Celem konkursu było wprowadzenie uczniów w świat wartości, a także wywołanie u dzieci refleksji na temat różnorodnych przejawów uczciwości, co sprzyjać ma kształtowaniu należytych postaw moralno-etycznych oraz przygotowywać do świadomego podejmowania właściwych wyborów.

W roku 2014 Biuro uruchomiło ogólnodostępną, bezpłatną platformę e-learningową ze szkoleniami antykorupcyjnymi online, na której do tej pory użytkownicy ukończyli ponad 340 tys. kursów. Zmodernizowana platforma jest kontynuacją realizowanego w latach 2013–2015 projektu finansowanego z dotacji Komisji Europejskiej. Na platformie (szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl) udostępniono trzy moduły szkoleniowe: Korupcja w administracji publicznej, Korupcja w biznesie, Przeciwdziałanie korupcji, w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. To jedna z nielicznych tego rodzaju aplikacji w Europie. Platforma została zaprezentowana na 66. Posiedzeniu Plenarnym Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO), a także na forum Komisji Europejskiej i na seminarium Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC). Polski system stał się wzorem dla Słowacji i jej platformy stworzonej przez Narodową Jednostkę Antykorupcyjną (NAKA) oraz litewskiej Specjalnej Służby Śledczej (STT). Dodatkowo platforma szkoleniowa CBA znalazła się na liście dobrych praktyk godnych rozpropagowania w Unii Europejskiej w ramach projektu badawczego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej pn. „Budowanie zdolności w zakresie identyfikowania nadużyć finansowych i korupcji oraz zapobiegania im w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (ESI)”.

W CBA wypracowane zostały założenia ostatniego, zakończonego już Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020. Szef CBA kierował, w roli Przewodniczącego, pracami Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania Programu, a Biuro realizowało szereg działań wynikających z RPPK. Dokładnie przed rokiem, 9 grudnia 2020 r., CBA opublikowało opracowany w ramach Programu raport pn. „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF”. Raport ten, stanowiąc swoistą bazę dla stworzenia skutecznej, kompleksowej polityki antykorupcyjnej w niemal każdej instytucji, zwraca uwagę, iż odporność organizacji na zagrożenia korupcyjne zależy nie tylko od odpowiednich przepisów i rozwiązań organizacyjnych, ale nade wszystko od właściwych postaw ludzkich, które można i należy kształtować.

Dzisiaj prezentujemy także nową publikację pt. ,,ABC Kontroli”. CBA jest jedyna służbą specjalną posiadającą instrumenty w postaci kontroli oświadczeń majątkowych i decyzji gospodarczych. Biuro przeprowadza corocznie około 160 kontroli. Publikacja odpowiada między innymi na następujące pytania: kogo oraz co kontroluje CBA, na jakiej podstawie prowadzona jest kontrola, ile czasu mogą trwać czynności kontrolne, czym może zakończyć się kontrola. Zachęcamy do lektury.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

 

Opublikowano w dniu 10.12.2021 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry