Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

UZP będzie szkolił z nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych informuje o planowanych działaniach edukacyjnych, które zostaną przeprowadzone w związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spowodowaną wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Urząd, planowane przedsięwzięcia edukacyjne związane są z wdrożeniem przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.: dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Podejmowane działania obejmować będą organizację cyklu sześciu konferencji regionalnych oraz szkoleń centralnych. Konferencje odbywać się będą w okresie od połowy kwietnia do końca lipca 2016 r., w największych miastach Polski – w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Lublinie.

W ramach podejmowanych działań poruszane będą następujące zagadnienia:

  • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy; środki naprawcze (self-cleaning),
  • zmiany w sposobie kwalifikacji wykonawców; Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
  • nowe możliwości w zakresie stosowania klauzul społecznych,
  • likwidacja podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe; specjalny reżim dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
  • nowe regulacje sprzyjające MSP,
  • nowe regulacje dotyczące instytucji Centralnego Zamawiającego,
  • zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert: kryterium kosztu; ograniczenia w zakresie stosowania kryterium ceny, nowe kryterium – organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
  • partnerstwo innowacyjne – nowy tryb udzielania zamówień publicznych oraz zmiany w  obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych,
  • nowe możliwości w zakresie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jak informuje Urząd, poszczególne konferencje będą miały charakter otwarty. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, pod adresem uzp.gov.pl.

Źródło: uzp.gov.pl

 

Opublikowano w dniu 31.03.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry