Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Wy­zwa­nia po­li­ty­ki an­ty­ko­rup­cyj­nej w re­sor­cie obro­ny na­ro­do­wej

21 kwietnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyła się konferencja pn.: „Wy­zwa­nia po­li­ty­ki an­ty­ko­rup­cyj­nej w re­sor­cie obro­ny na­ro­do­wej", rozpoczynająca realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji w resorcie obrony narodowej.

  • fot. MON, na zdjęciu prelegenci i uczestnicy konferencji Wyzwania polityki antykorupcyjnej w resorcie obrony narodowej

Celem konferencji było zapoznanie z planami działania resortu w zakresie przy­ję­te­go uchwałą Nr 37 Rady Ministrów Rzą­do­we­go Pro­gra­mu Prze­ciw­dzia­ła­nia Ko­rup­cji na lata 2014-2019 (RPPK 2014-2019), któ­re­go głów­nym założeniem jest zmniej­sze­nie po­zio­mu tego zja­wi­ska
w Pol­sce, po­przez wzmoc­nie­nie pre­wen­cji i edu­ka­cji, za­rów­no w ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, jak i w spo­łe­czeń­stwie, oraz sku­tecz­niej­sze zwal­cza­nie prze­stęp­czo­ści ko­rup­cyj­nej przez organy ścigania.

Konferencję otworzyła Podsekretarz Stanu - Pani Beata Oczkowicz, jednocześnie członek Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i koordynowania wdrażania „RPPK 2014-2019” z ramienia resortu obrony narodowej.  Otwierając konferencję Pani Minister zauważyła, iż  Pro­gram wśród ob­sza­rów najbardziej za­gro­żo­nych ko­rup­cją wy­mie­nia kwestie związane z obronnością, ale także takie jak in­for­ma­ty­za­cja, służ­ba zdro­wia i in­fra­struk­tu­ra. Wskazała także podstawowe zasady realizacji zadań przez resort obrony narodowej, w tym po pierwsze konieczność powszechnej świadomości, iż korupcja we wszystkich możliwych formach zagraża wprost bezpieczeństwu państwa. Stąd też istnieje potrzeba powszechnego włączenia się w przygotowanie rozwiązań, bez względu na stanowiska lub posiadane doświadczenie oraz innowacyjny, kompleksowy i efektywny sposób wdrażania reform antykorupcyjnych.     

Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawił z kolei tematykę roli etyki w kontroli zarządczej, podkreślając współzależność tych elementów dla skutecznego zarządzania i wykonywania zadań Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Dy­rek­tor Biura ds. Pro­ce­dur An­ty­ko­rup­cyj­nych pod­kre­ślił, że zasadniczym celem działania jest wdro­że­nie roz­wią­zań i me­cha­ni­zmów an­ty­ko­rup­cyj­nych, które mają za­bez­pie­czyć przed ko­rup­cją. Wśród zadań, które stoją przed resortem wskazał konieczność m.​in. wdro­że­nia me­cha­ni­zmu oceny za­gro­żeń i ryzyk, stwo­rze­nie wy­ka­zu sta­no­wisk za­gro­żo­nych ko­rup­cją oraz opra­co­wa­nie i wdro­że­nie sys­te­mu prze­ciw­dzia­ła­nia za­gro­że­niom, w tym we­wnętrz­ny system in­for­mo­wa­nia o nie­pra­wi­dło­wo­ściach przez sy­gna­li­stów w ra­mach re­sor­tu. Zada­nia, które stoją przed MON, do­ty­czą także ana­li­zy in­for­ma­cji o wy­stę­po­wa­niu nie­pra­wi­dło­wo­ści w funk­cjo­no­wa­niu urzę­du oraz zmian le­gi­sla­cyj­nych. W zakresie prewencji zaproponowane zostaną przepisy po­zba­wia­ją­ce upraw­nień eme­ry­tal­nych i miesz­ka­nio­wych żołnierzy pra­wo­moc­nie ska­za­nych za ko­rup­cję (takie roz­wią­za­nia funk­cjo­nu­ją w in­nych służ­bach, ale nie w woj­sku), uszczel­nie­nie prze­pi­su re­gu­lu­ją­ce­go po­dej­mo­wa­nie pracy po za­koń­cze­niu służ­by, czy też zrów­na­nie upraw­nień Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej z upraw­nie­nia­mi po­li­cji w za­kre­sie ści­ga­nia ko­rup­cji.

W dalszej części konferencji Pani Karolina MacLachlan z Transparency International przedstawiła tematykę zagrożeń korupcyjnych w sektorze obronnym na podstawie doświadczeń z misji stabilizacyjnych i realizacji pomocy wojskowej, głownie na przykładzie Mali i Afganistanu, wskazując na skutki braku w procesie planowania działań operacyjnych tematyki związanej z prewencją antykorupcyjną.

Pan Maciej Wnuk z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawił Międzynarodowe inicjatywy antykorupcyjne w sektorze obronnym, w tym te skierowane nie tylko dla administracji rządowej, jak choćby Program NATO Building Integrity, czy Government Defence Index Transparency International, ale także działania pomocne dla przedsiębiorców sektora zbrojeniowego.

Konferencja była także okazją do podsumowania przeprowadzonych przez Pana dr. Pawła Chodaka badań na temat skuteczności wdrażanych przez MON rozwiązań i reform antykorupcyjnych w Siłach Zbrojnych RP, przedstawienia przez prokuratora pułkownika Jakuba Mytycha tendencji i obszarów zagrożeń korupcyjnych z perspektywy Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz zapoznania z tematyką konfliktów interesów w polskiej administracji rządowej przez Dyrektora Programu Odpowiedzialne Państwo i przedstawiciela Fundacji Batorego Pana dr. Grzegorza Makowskiego.

Kon­fe­ren­cję "Wy­zwa­nia po­li­ty­ki an­ty­ko­rup­cyj­nej w re­sor­cie obro­ny na­ro­do­wej" zor­ga­ni­zo­wa­ły MON, Fun­da­cja Ba­to­re­go i bry­tyj­ski od­dział Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej

Opublikowano w dniu 12.05.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry