Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

NIK w projekcie Barometr ryzyka

Najwyższa Izba Kontroli przyjęła zaproszenie Fundacji Batorego do udziału w projekcie Barometr ryzyka w zamówieniach publicznych. Izba włączy się w pracę zespołu przygotowującego narzędzie do monitorowania ryzyka i oceny nadużyć w obszarze zamówień zlecanych przez instytucje publiczne.

Projekt zainicjowany przez Fundację Batorego ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia przejrzystości w obszarze zamówień publicznych. Barometr ryzyka będzie łatwym do zastosowania i relatywnie tanim narzędziem, wykorzystującym dostępne dane (zawarte np. w bazach Urzędu Zamówień Publicznych). Pozwoli to na opisanie miejsc szczególnie wrażliwych na korupcję. Za pomocą barometru będzie można m.in. analizować ogłoszenia o zamówieniach publicznych, a stworzone dzięki temu mapy ryzyk umożliwią zaplanowanie działań, które zapobiegną nieprawidłowościom.

Wkład NIK w Barometr ryzyka będzie opierał się na dwóch filarach. Po pierwsze, wykorzystane zostaną wnioski z kontroli wykonania budżetu państwa, która każdorazowo obejmuje obszar zamówień publicznych. Po drugie, NIK uzupełni projekt wnioskami z innych kontroli, które często także dotykają tematu zamówień publicznych.

Szczególnie cenna w projekcie będzie współpraca instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi (NGO). Dzięki połączeniu sił multiinstytucjonalny zespół ma szanse wypracować wskaźniki i rozwiązania uwzględniające różne punkty widzenia. Projekt zakłada bowiem połączenie doświadczeń instytucji państwowych - w tym Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - z doświadczeniami NGO.

Na początek Fundacja przygotuje ekspertyzę prawną, oceniającą polski system zamówień publicznych. Dokument ma wskazać jego mocne i słabe punkty. Znajdą się w nim także przykłady realizacji konkretnych zamówień opisane w formie studium przypadku.

Źródło: nik.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie Najwyższej Izby Kontroli

Opublikowano w dniu 8.05.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry