Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WŁOCHY - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Ustawą z dnia 30 listopada 2013 roku dotychczas funkcjonującą Komisję ds. Oceny, Przejrzystości i Uczciwości Administracji Publicznej (CIVIT) przemianowano na Krajowy Urząd Antykorupcyjny (Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC).

Przepisy regulujące jego funkcjonowanie wyznaczyły trzy obszary działalności:

  • przejrzystość i uczciwość administracji,
  • poprawę jakości zarządzania oraz
  • dbanie o jakość świadczonych usług.

W powyższym zakresie ANAC została uprawniona do monitorowania realizacji wewnętrznych programów antykorupcyjnych i przestrzegania procedur, wydawania wytycznych na podstawie przeprowadzonej ewaluacji, jak również służenia radą kierownikom jednostek administracji oraz organizowania szkoleń.

Aktywność ANAC przejawia się między innymi we wspieraniu działalności pełnomocników, odpowiedzialnych w urzędach za przejrzystość funkcjonowania instytucji, czy we współdziałaniu z organizacjami zrzeszającymi samorządy lokalne w opracowaniu wytycznych dla ich pracowników.

Uchwalona w dniu 31 października 2012 roku Ustawa Antykorupcyjna (Disposizioni per la prevenzione e la repressione Della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), reformująca włoskie przepisy antykorupcyjne, wyznaczyła Urząd na krajową instytucję antykorupcyjną, co ma uczynić zadość zobowiązaniom wynikającym z artykułu 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji oraz artykułom 20 i 21 Prawnokarnej Konwencji o Korupcji Rady Europy. Przewiduje on, że każde państwo-sygnatariusz Konwencji powinno posiadać podmiot dedykowany przeciwdziałaniu korupcji.

Nowelizacja ustawodawstwa i wyznaczenie ANAC nowej roli pociągnęło za sobą rozszerzenie jej kompetencji. Przede wszystkim Komisja została głównym punktem kontaktowym we Włoszech w dziedzinie zapobiegania korupcji dla podmiotów zagranicznych i pozarządowych. Ponadto rozszerzono zakres monitoringu, gdyż poddano jego kontroli oprócz resortowych programów, również krajową strategię antykorupcyjną, która wymaga akceptacji Urzędu. ANAC przyznano również prawo domagania się od instytucji informacji oraz realizacji jego zaleceń lub implementacji standardów działania. W tym zakresie opracowuje ona wytyczne dla wewnętrznych kodeksów postępowania. Kolejną jego kompetencją jest analizowanie przyczyn i czynników korupcjogennych w administracji. Ze swej działalności Urząd składa corocznie sprawozdanie parlamentowi.

Na czele ANAC stoi 5 Komisarzy, spośród których jeden piastuje funkcję jego Prezydenta. Cała trójka nominowana jest wspólnie przez ministra ds. administracji publicznej oraz ministra bez teki ds. monitorowania prac administracji rządowej. Kandydatów następnie zatwierdza większością dwóch trzecich głosów odpowiednia komisja parlamentarna, a ostatecznie powołuje włoski prezydent.


Źródło:

http://www.anticorruzione.it/

 

Opublikowano w dniu 16.12.2014 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry