Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. S. Batorego w 2013 r.

Na początku kwietnia 2014 roku Fundacja im. Stefana Batorego opublikowała sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2013.

Do priorytetowych zadań Fundacji należą: poprawa jakości polskiej demokracji, wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym, a także rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej. Fundacja prowadzi też działania mające na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz dzieci niepełnosprawnych.

Jak informują autorzy sprawozdania, rok 2013 był dla działalności Fundacji zarówno rokiem kontynuacji, jak i nowości.

W minionym roku, swoje cele przeformułował funkcjonujący w Fundacji od 13 lat program Przeciw Korupcji. Ciężar działań podejmowanych w ramach programu przesunięty został z przeciwdziałania korupcji i zwiększania przejrzystości w życiu publicznym na monitorowanie i upowszechnianie zasad dobrego rządzenia i podnoszenia rzetelności życia publicznego. Zmianie uległa także nazwa programu, który od 2013 roku działa jako program Odpowiedzialne Państwo.

W ubiegłym roku rozpoczęty został także nowy program dotacyjny oferujący wsparcie organizacjom i inicjatywom obywatelskim na Białorusi – Dla Białorusi, a także program Obywatele dla Demokracji, skierowany do polskich organizacji pozarządowych, finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

W 2013 roku Fundacja zakończyła prowadzony od 2009 roku ze środków Fundacji C.S.Motta program Koalicje Obywatelskie, w ramach którego oferowane było wsparcie instytucjonalne koalicjom organizacji pozarządowych z krajów wyszehradzkich (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry), które podejmowały się rzecznictwa interesów społeczeństwa obywatelskiego oraz wpływania na kształt polityki władz publicznych.

Fundacja prowadziła również działania w ramach Obywatelskiego Forum Legislacji (OFL), grupującego osoby uczestniczące w procesie legislacyjnym bądź go monitorujące; a także programu Masz Głos Masz Wybór, który ma na celu sprzyjanie podejmowania zadań służących m.in. pobudzaniu aktywności obywatelskiej. Debaty Fundacji Batorego w 2013 roku koncentrowały się na bieżących problemach polskiego życia publicznego i problematyce międzynarodowej.

Obok programu Dla Białorusi, wspieranie współpracy i solidarności międzynarodowej w 2013 roku Fundacja prowadziła także w ramach programów Otwarta Europa i Przeciwdziałanie Uzależnieniom oraz działającego od prawie dwóch lat przy Fundacji Warszawskiego Biura ECFR.

Fundacja kontynuowała również program Równe Szanse, w ramach którego wspierane były inicjatywy mające na celu wyrównywanie edukacyjnych szans dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią sprawozdania.

Źródło: batory.org.pl

 

Pobierz sprawozdanie

 

do góry