Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Apel na rzecz Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji

Międzynarodowa Koalicja Organizacji Pozarządowych na rzecz Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji (UNCAC Coalition) - skupiająca ponad 350 organizacji pozarządowych z całego świata - podejmuje liczne działania mające na celu skuteczniejsze i bardziej przejrzyste wdrażanie Konwencji.

W związku z właśnie odbywającym się w Nowym Jorku Zgromadzeniem Ogólnym ONZ oraz organizowaną w dniach 25-29 listopada 2013 roku 5. Konferencją Państw Sygnatariuszy Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji, Koalicja opracowała stanowisko zawierające 18 rekomendacji odnoszących się do bardziej efektywnego wdrażania Konwencji; a także 25 września br., w związku z odbywającym się w tym dniu spotkaniem wysokiego szczebla poświęconym ocenie osiągnięcia tak zwanych Milenijnych Celów Rozwoju (ang. Millennium Development Goals - MDG), skierowała list do przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Johna Ashe. MDG zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku i miały zostać osiągnięte do 2015 roku.

Autorzy listu podkreślają w nim rolę korupcji, jaką odgrywa ona w osiągnięciu przyjętych Celów oraz wagę poprawy implementacji Konwencji ONZ Przeciw Korupcji.

W wystosowanym liście, przewodniczący Koalicji, Vincent Lazatin, zwrócił uwagę, że korupcja nie jest zwykłym przestępstwem. Nierzadko niszczy życie milionów ludzi na całym świecie. Wpływa na pogorszenie stanu zdrowia, jakości edukacji, warunków życia i środowiska. Podkopuje rozwój gospodarczy, sprzyja powstawaniu nierówności i niesprawiedliwości. Uderza w prawa i godność człowieka. Kluczowe dla osiągnięcia przyjętych Celów jest zwiększenie wysiłków podejmowanych przez Państwa Strony na rzecz zapobiegania i walki z korupcją. Również plany dotyczące celów do osiągnięcia po 2015 roku zawierają walkę z korupcją.

Stanowisko Koalicji zawiera 18 rekomendacji, poprzez które organizacje pozarządowe wzywają Państwa Strony Konwencji m.in. do:

  • zwiększenia wysiłków podejmowanych na rzecz dostępu do informacji publicznej, który jest niezbędny dla efektywnej walki z korupcją;
  • usuwania luk i niedoskonałości prawnych, skutkujących łagodnymi konsekwencjami za czyny korupcyjne;
  • redukowania barier utrudniających odzyskiwanie przez państwo mienia utraconego w wyniku przestępstw korupcyjnych;
  • stworzenia mechanizmu oceny implementacji Konwencji w poszczególnych państwach.

Koalicja zwraca także uwagę na fakt wykluczania międzynarodowych organizacji pozarządowych z udziału w dyskusjach na temat Konwencji, choć mają do tego prawo.

Odbywająca się co dwa lata Konferencja Państw Sygnatariuszy Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji stanowi najważniejsze wydarzenie w skali świata, mające na celu omówienie stopnia zaawansowania implementacji Konwencji oraz intensyfikowanie działań podejmowanych na rzecz walki z korupcją.

Na tegorocznej Konferencji spodziewanych jest ponad tysiąc uczestników, w szczególności wysokich rangą urzędników państwowych, przedstawicieli organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Agenda konferencji obejmuje takie zagadnienia jak przeciwdziałanie i kryminalizacja korupcji, ściganie, współpraca międzynarodowa, odzyskiwanie mienia i wsparcie techniczne. W związku z konferencją Państw Sygnatariuszy planowanych jest także wiele wydarzeń specjalnych i inicjatyw organizowanych przez międzynarodowe instytucje.

W tym roku przypada 10 rocznica przyjęcia Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji - jednego z najważniejszych międzynarodowych aktów prawnych, który określa światowe standardy przeciwdziałania korupcji. Konwencja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 31 października 2003 roku.

Źródła:
www.uncaccoalition.org/cosp/fifth-uncac-cosp-panama
www.uncaccoalition.org/learn-more/articles/277-the-mdgs-will-fail-unless-governments-address-corruption-now
cospvpanama.com/eng/index-e.html
www.antykorupcja.edu.pl

do góry