Nawigacja

Współpraca międzynarodowa CBA

Współpraca międzynarodowa

Centralne Biuro Antykorupcyjne współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi i organami ścigania innych państw.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Centralne Biuro Antykorupcyjne współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi i organami ścigania z innych państw. Celem współpracy jest wymiana najlepszych praktyk, pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawisk korupcyjnych, rozwiązań i instrumentów funkcjonujących za granicą, jak również bieżąca wymiana informacji związana z działaniami operacyjnymi i śledczymi, prowadzonymi przez służby innych państw. Realizując postanowienia ustawy o CBA, uzależniające nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi od uzyskania zgody Prezesa Rady Ministrów:

Biuro uzyskało dotychczas akceptację na współpracę z 50 krajami oraz 11 organizacjami międzynarodowymi.

 

CBA ponadto przynależy do organizacji międzynarodowych, między innymi EPAC/EACN – Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji/ Europejska Sieć Antykorupcyjna.

Centralne Biuro Antykorupcyjne nawiązało współpracę m.in. z Bankiem Światowym, co zaowocowało opracowaniem wspólnej publikacji w języku angielskim pt. Fraud and Corruption Awareness Handbook. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi.

 

W ramach Programu „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości” Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu CBA dotacji na realizację działań „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych”. Współbeneficjentem projektu jest litewska Specjalna Służba Śledcza (STT), a partnerem projektu – łotewskie Biuro Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB). Realizację działań zaplanowano na 36 miesięcy. Cały projekt składa się z dwóch komponentów:

  • przeprowadzenia cyklu 6 międzynarodowych konferencji szkoleniowych o tematyce antykorupcyjnej, skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, środowisk naukowych oraz instytucji zaangażowanych w zwalczanie korupcji;

W pierwszych czterech konferencjach wzięło udział blisko 140 uczestników z: Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Węgier, Chorwacji, Mołdowy, Azerbejdżanu, Czarnogóry, Danii, Macedonii,  Austrii, Słowenii, Bułgarii, Rumunii.

  • uruchomienia platformy e-learningowej (stworzenia narzędzi edukacji antykorupcyjnej i komunikacji dla urzędników, przedsiębiorców oraz społeczeństwa w ramach trzech komponentów: korupcji w administracji publicznej, korupcji w biznesie, społecznych skutków korupcji).

Na stronie http://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ została udostępniona platforma e-learningowa, która jest skierowana do szerokiego grona odbiorców: administracji rządowej i samorządowej, środowisk biznesowych, ale także społeczeństwa.

Ze względu na szeroki krąg adresatów szkolenie podzielono na trzy bloki tematyczne, z których każdy składa się z 20 godzin dydaktycznych:

1) korupcja w administracji publicznej,

2) korupcja w biznesie,

3) społeczne skutki korupcji.

Uczestnicy szkolenia mogą liczyć na wsparcie eksperta, który poprzez narzędzia komunikacji typu czat i forum będzie odpowiadał na zadawane pytania. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zapoznanie się z poszczególnymi lekcjami, wykonanie ćwiczeń sprawdzających wiedzę oraz zdanie testu końcowego. Ukończenie szkolenia można potwierdzić imiennym dyplomem generowanym na życzenie uczestnika. Platforma ma na celu podniesienie poziomu społecznej świadomości korupcji oraz jej przeciwdziałania. Jeśli ktoś już posiada podstawową wiedzę, szkolenie pozwala ją usystematyzować i poszerzyć.  W pierwszych trzech konferencjach wzięło udział blisko 120 uczestników z: Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Chorwacji, Mołdowy, Azerbejdżanu, Czarnogóry, Danii, Macedonii, Austrii, Słowenii, Bułgarii, Rumunii.

W 2013 r. Biuro we współpracy z Komendą Główną Policji zorganizowało 13. Doroczną Międzynarodową Konferencję (EPAC/EACN), która odbyła się w Krakowie. W konferencji wzięło udział 93 uczestników – szefów służb i instytucji antykorupcyjnych z: Polski, Malty, Słowacji, Chorwacji, Estonii, Luksemburga, Niemiec, Rumunii, Szwecji, Francji, Węgier, Irlandii, Danii, Finlandii, Bułgarii, Litwy, Kosowa, Łotwy, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Belgii.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, obchodzonego 9 grudnia, CBA organizuje od 2010 r., we współpracy z innymi agendami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, Doroczną Międzynarodową Konferencję Antykorupcyjną. Do tej pory w organizowanych przez CBA spotkaniach wzięło udział blisko 1000 gości z kraju i zagranicy, m.in. z: Austrii, Węgier, Słowacji, Niemiec, Szwajcarii, Czech, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Danii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Belgii, Albanii, Maroko.

do góry