Nawigacja

Strategie Antykorupcyjne na Świecie

Strategia antykorupcyjna Łotwy

   1. Wprowadzenie
   2. Obecna sytuacja
   3. Problemy w zwalczaniu i przeciwdziałaniu korupcji
   4. Podstawowe zasady polityki prewencji i zwalczania korupcji
   5. Rezultaty polityki prewencji i zwalczania korupcji
   6. Wytyczenie działań zmierzających do osiągnięcia celów i rezultatów Krajowego Programu Zapobiegania i Zwalczania Korupcji
   7. Zadania Krajowego Programu Zapobiegania i Zwalczania Korupcji w odniesieniu do budżetu państwa i samorządów
   8. Uporządkowanie  przyszłych działań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania i Zwalczania Korupcji

 

1    Wprowadzenie

Niezbędne poprawki w obecnej strategii w stosunku strategii 1998 roku wynikają z zasadniczych zmian w sferze walki i zapobiegania korupcji od czasu poprzedniej strategii z 1998 roku.

Polityka przeciwdziałania korupcji nie ogranicza się jedynie do wymiaru sprawiedliwości, ale również finansów, budżetu, przedsiębiorczości, spraw zagranicznych i innych obszarów polityki państwa.

Dokumenty mające odzwierciedlenie w polityce zapobiegania i zwalczania korupcji odnoszą się przede wszystkim do Planu Bezpieczeństwa Narodowego (Conception of National Security), Programu Wynagrodzenia Sędziów i Pracowników Sądownictwa, Planu administracji na Łotwie, Planu Reformy Administracji 2001-2006, Planu Działań dla Poprawy Środowiska dla Przedsiębiorczości i Plan Wykorzystania Technologii Informatycznych w Tworzeniu Systemu Zamówień Publicznych.

 

2    Sytuacja obecna

2.1 Pozytywne rezultaty prowadzenia polityki zapobiegania i zwalczani korupcji

2.2 Główne zaniedbania dotychczasowej polityki

    * spóźnione wprowadzenie instytucjonalnego systemu zapobiegania i zwalczania korupcji
    * niekompletne regulacje prawne dotyczące finansowania organizacji politycznych (partii) i stowarzyszeń
    * niekompletna kontrola nad stanem posiadania obywateli (status)
    * spóźnione prace na kodeksem postępowania karnego
    * niewystarczająca poprawa organizacji pracy policji i wprowadzenia systemu ochrony informatorów
    * niedostępność orzeczeń sądowych dla ogółu społeczeństwa
    * niewystarczająca uwaga przykładana do wprowadzania standardów etycznych w administracji państwowej
    * niedostateczny poziom informowania i edukacji społeczeństwa odnoszącej się do zwalczania i zapobiegania korupcji

2.3 Postrzeganie korupcji wśród obywateli Łotwy

2.4 Poziom zarejestrowanych przypadków korupcji i podobnych przestępstw w instytucjach państwowych

2.5 Niewystarczające środki zapobiegania konfliktom interesów w działaniu funkcjonariuszy publicznych

2.6 Poziom wykroczeń dyscyplinarnych związanych z korupcją wśród funkcjonariuszy publicznych

2.7 Niewystarczająca kontrola nad systemem finansowania partii politycznych

2.8 Stworzenie odpowiednich warunków socjoekonomicznych jako ważny element polityki zapobiegania i zwalczania korupcji
 


 {PODZIEL}3    Przeszkody w zapobieganiu i zwalczaniu korupcji

 
3.1 Przejmowanie majątku – działanie osób lub grup ekonomicznych w instytucjach państwowych i samorządowych skierowane na tworzenie uregulowań prawnych i procesu wydawania decyzji ukierunkowane na osiągnięcie prywatnych korzyści, prowadzące do uzyskania nienależnych korzyści przez funkcjonariuszy publicznych

3.2 Wykorzystywanie państwowych lub samorządowych środków (finansowych i środków trwałych)

3.3 Niewystarczająca kontrola wobec wzrostu zasobów majątkowych osób (nieujawnione dochody i niezapłacone podatki)

3.4 Nieefektywne zwalczanie korupcji

3.5 Niewłaściwe wykorzystanie funduszy pochodzących z UE i instytucji międzynarodowych

3.6 Brak odpowiednich systemów wewnętrznych w instytucjach państwowych i samorządowych

3.7 Niski poziom świadomości antykorupcyjnej wśród funkcjonariuszy publicznych i społeczeństwa w ogóle

 

4    Podstawowe zasady polityki zapobiegania i przeciwdziałania korupcji

 
4.1 Przestrzeganie prawa

4.2 Neutralność polityczna

4.3 Systematyczne i kompleksowe podejście do  zwalczania korupcji

4.4 Nieuchronność odpowiedzialności urzędników za swoje działania

 

5   Rezultaty polityki zapobiegania i zwalczania korupcji5.1 Wola polityczna jako czynnik zwiększający międzynarodowy prestiż przedsięwzięcia

5.2 Zmniejszenie szarej strefy, zwiększenie uczciwej konkurencji

5.3 Zapobieganie trwonienia majątku publicznego

5.4 Zwiększenie zamożności społeczeństwa

5.5 Zwiększenie kontroli wobec statusu osoby ubogiej

5.6  Poziom świadomości prawnej w społeczeństwie {PODZIEL}

 
6   Działania w celu osiągnięcia celów wyznaczonych przez Narodowy Program Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji

6.1 Wytyczne dotyczące działań zmierzających do zapobiegania przejmowaniu majątku narodowego

    * Zapobieganie i zwalczanie nadmiernych wpływów osób prywatnych i grup ekonomicznych na politykę instytucji samorządowych i państwowych poprzez zwiększenie kontroli finansowania partii politycznych i stowarzyszeń
    * Poprawa mechanizmów kontroli finansowania działalności partii politycznych i komitetów wyborczych
    * Stworzenie systemu pozwalającego określić, czy proces wydawania decyzji oparty jest na zasadzie równości, otwartości i przejrzystości (legalizacja lobbingu)

6.2 Działania wymierzone na zapobieganie i zwalczanie niepożądanych, nieefektywnych i nielegalnych przypadków wykorzystania majątku państwowego, czy samorządowego


  * Poprawa uregulowań prawnych w zakresie przeciwdziałania trwonienia majątku narodowego i samorządowego

  * Poprawa kontroli nad dysponowaniem majątkiem narodowym i samorządowym

  * Poprawa kontroli systemu zamówień publicznych i odpowiedzialności osób za naruszenia odnośnych przepisów

  *   Zapewnienie przepisów dotyczących audytu korzystania ze środków państwowych i samorządowych
        Zapewnienie przejrzystości budżetu państwa i budżetów samorządów

6.3 Działania mające na celu kontrolę statusu własności (property status)

    * Poprawa aktów prawnych dotyczących administracji podatkowej, obowiązków podatkowych w odniesieniu do stworzenia systemu kontroli dochodów osób prywatnych (włączając urzędników państwowych, również stworzenie adekwatnego systemu kar)
    * Poprawa kontroli dotyczącej majątku osób prywatnych
    * Zmniejszenie legalizacji nielegalnie osiągniętego majątku

6.4 Działania mające na celu poprawę w zakresie czasu i jakości ścigania w sprawach karnych

    * Poprawa funkcjonowania Biura ds. Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji i innych instytucji współpracujących
    * Poprawa gwarancji socjalnych dla tych pracowników instytucji prawnych, którzy są zaangażowani w walkę z korupcją, jak również poprawa zaplecza technicznego tych instytucji
    * Zapewnienie ochrony świadków i whistleblowerów
    * Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, stworzenie prawnej odpowiedzialności za działania korupcjogenne na polu administracji publicznej
    * Poprawa współpracy międzynarodowej {PODZIEL}6.5 Działania mające na celu zgodne z prawem i efektywne rozporządzanie środkami pochodzącymi z UE, instytucji i organizacji międzynarodowych

    * Przepisy dotyczące kontroli i nadzoru nad funkcjonariuszami publicznymi zaangażowanymi w rozdysponowanie funduszy pochodzących z UE oraz instytucji i organizacji zagranicznych, jak również kontrola samego procesu rozporządzania tymi środkami
    * Przepisy i poprawa współpracy między Łotwą a Europejskim Biurem Zwalczania Defraudacji (European Anti-Fraud Office - OLAF)

 

6.6 Działania mające na celu poprawę wewnętrznego systemu antykorupcyjnego w instytucjach państwowych i samorządowych

    * Zapobieganie konfliktom interesów w instytucjach państwowych i samorządowych
  * Zdefiniowanie i wprowadzenie kryteriów dotyczących naboru na stanowiska w instytucjach państwowych i samorządowych, co ma na celu zmniejszenie ryzyka korupcji
    * Wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontroli w instytucjach państwowych i samorządowych w odniesieniu do sądów, prokuratury i policji
    * Wprowadzenie standardów etycznych w w/w instytucjach

 

6.7 Działania pobudzające świadomość antykorupcyjną wśród urzędników państwowych i innych członków społeczeństwa

    * Edukacja urzędników państwowych i członków sektora prywatnego w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania korupcji
    * Zaangażowanie obywateli w proces wydawania decyzji, jak również  osiągnięcie wysokiej przejrzystości tego procesu poprzez to zaangażowanie
    * Informowanie społeczeństwa o problemie korupcji, prawach i obowiązkach jednostki, wymogach zapobiegania konfliktowi interesów  i przestrzegania norm etycznych w instytucjach
    * Prowadzenie badań na temat rozmiarów i przejawów korupcji

 
 7   Podsumowanie polityki przeciwdziałania i zwalczania korupcji w odniesieniu do budżetu państwa, jak i budżetów samorządowych

 
8   Zasadność kolejnych działań w obrębie polityki antykorupcyjnej

 

    * Biuro Zapobiegania i Zwalczania Korupcji ponosi ogólną odpowiedzialność za wprowadzanie narodowej strategii
   * Biuro Zapobiegania i Zwalczania Korupcji przygotowuje i przedkłada Radzie Ministrów (do 1.12 ) roczne raporty dotyczące wprowadzania strategii

 

 

 

 

Założenia strategii antykorupcyjnej Łotwy

 

 

do góry