Nawigacja

Strategie Antykorupcyjne na Świecie

Strategia Antykorupcyjna Estonii 2008-2012
Spis treści:

Wstęp

Cele Strategii

Szacowanie powodzenia Strategii

Punkty wyjścia rozwoju Strategii

Powiązania z planami rozwoju innych obszarów oraz dokumentami międzynarodowymi

Koszt Strategii

Implementacja, monitorowanie, zmiana oraz zakończenie Strategii

Przygotowanie Strategii

 

1. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI

1.1. Analiza sytuacji na podstawie sondażu socjologicznego „Korupcja w 2006 r. Badanie trzech grup docelowych”

1.2. Badanie obecnej sytuacji na podstawie statystyk kryminalnych

 

2. CELE STRATEGII, ŚRODKI I DZIAŁANIA

Cel I: Zapobieganie korupcji w sektorze prywatnym i sektorze działalności non-profit

Cel II: Zapobieganie konfliktom interesów, wzmacnianie postaw antykorupcyjnych i etycznych zachowań

Cel III. Zapobieganie korupcji na poziomie władz lokalnych

Cel IV: Zapobieganie korupcji w sektorze opieki zdrowotnej

Cel V: Zapobieganie korupcji w fundacjach utworzonych przez państwowe oraz lokalne władze

Cel VI: Zapobieganie korupcji w obszarze przyznawania praw jazdy, wydawania zezwoleń dopuszczających pojazdy do ruchu oraz rejestracji pojazdów

Cel VII: Zapobieganie korupcji w obszarze finansowania partii politycznych

Cel VIII: Poprawa efektywności dochodzenia przestępstw korupcyjnych

 

Cel Strategii

 

Celem przyjętej przez Rząd Strategii jest zmniejszenie i zapobieganie korupcji w publicznym i prywatnym sektorze, a także wzrost świadomości społecznej dotyczącej korupcji oraz etyki. Korupcja w sektorze publicznym naraża na zagrożenie bezpieczeństwo państwa, a także prowadzi do nierównego traktowania obywateli. Korupcja w sektorze prywatnym ogranicza uczciwą konkurencję, cofając tym samym rozwój gospodarczy.

 

Szczególne cele zakładane przez Strategię Antykorupcyjną są następujące:

1. Zapobieganie korupcji w sektorze prywatnym i sektorze działalności non-profit

2. Zapobieganie konfliktom interesów, wzmacnianie postaw antykorupcyjnych i etycznych zachowań

3. Zapobieganie korupcji na poziomie władz lokalnych

4. Zapobieganie korupcji w sektorze opieki zdrowotnej

5. Zapobieganie korupcji w fundacjach utworzonych przez państwowe oraz lokalne władze

6. Zapobieganie korupcji w obszarze przyznawania praw jazdy, wydawania zezwoleń dopuszczających pojazdy do ruchu oraz rejestracji pojazdów

7. Zapobieganie korupcji w obszarze finansowania partii politycznych

8. Poprawa efektywności dochodzenia przestępstw korupcyjnych

 

Środki oraz działania przewidziane w niniejszej Strategii zostały zaplanowane na lata 2008-2012.

 

Ocena powodzenia Strategii

Podstawę do oceny powodzenia Strategii stanowić będą:

   1. Badania dotyczące korupcji, przeprowadzone w Estonii:

·         Stosunek społeczeństwa do korupcji stał się bardziej restrykcyjny (praktyki korupcyjne postrzegane są jako korupcja; potępiane są zachowania nieetyczne),

·         Zmniejsza się liczba osób, które doświadczyły korupcji, w szczególności w obszarach objętych Strategią (np. w zakresie przyznawania praw jazdy, rejestracji pojazdów i zezwoleń dopuszczających pojazdy do ruchu, w obszarze opieki zdrowotnej, itd.)

·         Relatywny udział osób, które doświadczyły korupcji i które zgłosiły organom egzekwowania prawa fakt zachowania korupcyjnego uległ wzrostowi

·         Podatność na korupcję uległa spadkowi

 

 

Wszystkie powyższe dane pochodzą z badań dotyczących zjawiska korupcji, przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Badanie korupcji będzie prowadzone w zakresie przedmiotowej Strategii w roku 2010 (zob. Plan Implementacji Strategii).

 

   2. Międzynarodowa ocena

- poziom zgodności z rekomendacjami GRECO oraz OECD;

- wynik w Indeksie Percepcji Korupcji (wzrost od 2007 roku, kiedy wynosił 6,5).

 

   3. Analiza statystyk karnych.

 

 

 

ANTI-CORRUPTION STRATEGY 2008-2012 Tallin 2008

 

 

 

do góry