Nawigacja

Strategie Antykorupcyjne na Świecie

Rządowa Strategia Przeciw Korupcji Republiki Węgier

Dnia 14 maja rząd Węgier przyjął Uchwalę 1023/2001 o Rządowej Strategii Przeciw Korupcji, która zawiera 3 główne części:

 • Środki odnoszące się do rewizji obowiązujących ram prawnych,
 • Środki odnoszące się do zmian w prawie karnym,
 • Środki, które nie wymagają kroków prawnych.

Uchwała umożliwia powstanie antykorupcyjnych strategii i planów działań w poszczególnych instytucjach rządowych.

 

Preambuła

Rząd, realizując poniższy program, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczeństwa oraz międzynarodowe zobowiązania – mając na względzie zwłaszcza zasady i rekomendacje ONZ, Rady Europy i UE w wydanych przez nie dokumentach dotyczących zwalczania korupcji – pragnie podąć zdecydowane kroki z zamiarem ochrony życia społeczno-gospodarczego przed korupcją, zwłaszcza w celu zwalczania fenomenu korupcji środkami prawnokarnymi tak skutecznie, jak to tylko możliwe.

Rząd, biorąc pod uwagę okoliczności sprzyjające korupcji, mając na względzie zwłaszcza doświadczenia lat ubiegłych, wypływające z nich powody, ich społeczne oddziaływanie widoczne także obecnie oraz zdając sobie sprawę z żywotności zjawiska, podejmuje zdecydowany wysiłek w odpowiedzi na oczekiwania Węgrów, aby zarządzanie uczynić możliwie najbardziej przejrzystym dla dobra czynników tworzących gospodarkę, państwo oraz opinie społeczną.

W celu realizacji tych celów Rząd zdecydował– ponad działania podjęte dotychczas – o podjęciu następujących kroków:

1. Ogólne środowisko prawne

 

W części pierwszej strategia przewiduje przegląd prawa oraz przygotowanie stosownych projektów zmian dotyczących:

 • konfliktu interesów osób pełniących funkcje publiczne,
 • finansowania partii politycznych,
 • kontroli stanu majątkowego osób na stanowiskach publicznych,
 • przejrzystości procesu stanowienia prawa,
 • zakresu tajemnicy finansowej,
 • przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • przepisów podatkowych.

2. Zmiana norm prawnych w zakresie prawa karnego

 

Część dotycząca prawa karnego przewiduje:

 • zmianę okresu przedawnienia przestępstw korupcyjnych względem okresu trwania immunitetu,
 • przegląd przepisów dotyczących ograniczeń możliwości sprawowania niektórych zawodów względem osób skazanych za korupcję,
 • ustanowienie prawa umożliwiającego konfiskatę majątku pochodzącego z przestępstwa,
 • rewizję przepisów dotyczących wymiarów kar za korupcję oraz niekaralności w przypadku ujawnienia przestępstwa,
 • karalność urzędnika państwowego za nieujawnianie przypadków korupcji,
 • harmonizację przepisów z regulacjami ONZ, Rady Europy, OECD oraz UE,
 • przegląd prawa w celu centralizacji i koordynacji prowadzenia dochodzeń w sprawach o korupcję

3. Pozalegislacyjne kroki do podjęcia

 

Część dotycząca środków pozaprawnych obejmuje:

 • deklarację informowania społeczeństwa na temat przestępczości gospodarczej,
 • deklarację ściślejszej współpracy organów ścigania,
 • deklarację opracowania programów edukacyjnych i promocyjnych,
 • deklarację wypracowania sposobów współpracy organów ścigania ze społeczeństwem,
 • deklaracje stworzenia rejestru przestępstw korupcyjnych,
 • deklarację ustanowienia instytucji antykorupcyjnej

4. …(dot. zaproszenia do współpracy w realizacji uchwały dla innych instytucji centralnych)

 

Część czwarta

 • podkreśla znaczenie należytego wykonywania obowiązków przez instytucje audytorskie i zajmujące się gospodarowaniem środkami budżetowymi,
 • zapowiada rewizję systemu podatkowego,
 • deklaruje informowanie społeczeństwa o przebiegu postępowań o korupcję,
 • wzywa do współpracy Krajową Radę Prawniczą w opracowywaniu projektów zmian prawnych,
 • wzywa do współpracy Prokuratora Generalnego w realizacji powyższej strategii,
 • apeluje do korporacji i organizacji zawodowych do wypracowania kodeksów postępowania,
 • koordynację realizacji strategii powierza premierowi.

 

Zobacz tekst strategii w języku angielskim

do góry