Nawigacja

Strategie Antykorupcyjne na Świecie

Strategia Antykorupcyjna Republiki Serbii

Część I.Charakterystyka

 
1. Definicja korupcji

Korupcja jest to zależność oparta na nadużyciu władzy w sektorze publicznym lub prywatnym w celu uzyskania korzyści dla siebie samego lub innej osoby2. Międzynarodowe standardy


2.1 Osiągnięte międzynarodowe standardy

-         Konwencja UN Przeciw Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej

-        Prawnokarna Konwencja o Korupcji (RE)

-         Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa

2.2  Podpisane porozumienia

- Konwencja RE przeciw Korupcji

2.3  Uczestnictwo w inicjatywach przeciw korupcji

-         GRECO – Grupa Państw Przeciw Korupcji

-         PACO – Program Przeciw Korupcji i Przestępczości zorganizowanej

-         OCTOPUS – Program przeciw Korupcji i przestępczości zorganizowanej w Europie Południowo- Wschodniej

-         SPAI – Pakt Stabilizacyjny Inicjatywa Antykorupcyjna dla Europy Południowej

-         MONEYVAL – Komitet Specjalny Rady Europy

-         SEECP – Proces Współpracy w Europie Południowej

 

2.4 Przyszłe niezbędne standardy

Następujące umowy międzynarodowe zostały ratyfikowane:

-         Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji

-         Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji

-         Protokół Dodatkowy do Prawnokarnej Konwencji o Korupcji{PODZIEL}3. Cele

3.1   Długotrwała eliminacja możliwości występowania i rozwoju korupcji

3.2   Stworzenie prawnych i instytucjonalnych ram dla prewencji i zmniejszania korupcji

3.3   Konsekwentne egzekwowanie odpowiedzialności za działalność niezgodną z prawem

3.4   Stworzenie odpowiednich standardów etycznych

3.5   Skuteczne wprowadzanie standardów międzynarodowych na tym polu

3.6   Przejrzyste finansowanie partii politycznych i wyborów

3.7   Zapobieganie konfliktom interesów w sektorze publicznym

3.8   Zgodne z prawem, odpowiedzialne i profesjonalne egzekwowanie decyzji

3.9   Wzmożenie skuteczności policji i instytucji kontrolnych


3.10   Reforma administracji publicznej zorientowana na cel

3.11  Otwarte i przejrzyste procedury związane z planowaniem i wykorzystaniem środków z budżetu,  także kontrola społeczna na środkami budżetowymi

3.12   Szkolenie i wsparcie dla sektora prywatnego w wprowadzaniu skutecznych i niezależnych środków antykorupcyjnych

3.13   Wsparcie mediów w zrozumieniu ich roli w walce z korupcją

3.14  Promowanie społeczeństwa obywatelskiego w jego roli przeciw korupcji

3.15   Współpraca i budowa ogólnej świadomości praw i obowiązków władz rządowych, społeczeństwa obywatelskiego w związku ze zjawiskiem korupcji

3.16  Włączenie się w międzynarodową walkę z korupcją


4. Sytuacja obecna

4.1 Przyczyny

4.2  Konsekwencje

 

5. Przesłanki Strategii

5.1 Wola polityczna

5.2 Respekt dla wolności i praw obywateli

5.3 Realność, trwałość, konsekwencja, sukcesywne, krok po kroku zmierzanie do celu, koordynacja w realizowaniu strategii

5.4 Równowaga miedzy środkami zapobiegawczymi i represyjnymi

5.5 Nadzór nad odpowiedzialnością za wprowadzanie Strategii

5.6 Okresowa ocena osiągnięć  {PODZIEL}Część II. Systemy i obszary

 

1. System polityczny

1.1  Dedykacja rządu do Republiki Serbii dla szybkiej ratyfikacji międzynarodowych instrumentów na polu zwalczania korupcji

1.2  Wzmocnienie współpracy miedzy organami republik członkowskich w zwalczaniu korupcji

1.3  Poprawa jawności i przejrzystości pracy organów rządowych

1.4  Okresowe publikowanie dokładnych raportów dotyczących głosowania członków parlamentu i innej ich działalności

1.5  Wzrost wydajności i skuteczności funkcji kontrolnej Zgromadzenia Narodowego

1.6  Wprowadzenie elementów wyborów bezpośrednich (z nazwiskiem) członków parlamentu w system wyborczy

1.7   Powołanie jawnych i rzeczowych kryteriów ewaluacji wysiłków rządu w zwalczaniu korupcji

1.8  Ustanowienie odpowiednich zarobków dla urzędników ze stałą odpowiedzialnością za słabe wypełnianie się z obowiązków na zajmowanym stanowisku

1.9  Wprowadzenie standardów uczciwości w najwyższych władzach rządowych

1.10          Wprowadzenie obowiązku odpowiedzi w określonym czasie na pytania kierowane od organów zwalczających korupcję

1.11          Ustanowienie obowiązku okresowego przedstawiania raportów dotyczących wprowadzania działań antykorupcyjnych przez organy państwowe

1.12          Wprowadzenie zakazu stronniczego działania w stosunku do określonej grupy urzędników

1.13          Rozwój uregulowań dotyczących zapobiegania konfliktom interesów podczas sprawowania funkcji publicznych

1.14          Harmonizacja statusu konstytucyjnego członków parlamentu i sposobów ich wyboru

1.15          Ograniczenie nietykalności w związku z wystąpieniami i oświadczeniami mającymi miejsce w powiązaniu z pełnieniem funkcji publicznej (immunitet materialny)

1.16          Stworzenie uregulowań dotyczących finansowania partii politycznych

1.17          Wprowadzenie obowiązku wobec rządu do publikowania decyzji mianowania  i odwoływania na stanowiska wraz z uzasadnieniem kryteriów naboru i powodów odwołania

1.18          Wprowadzenie stałej kontroli dotyczącej dwustronnej harmonizacji uregulowań i konsekwencji z punktu widzenia walki z korupcją

1.19          Wprowadzenie prawa dotyczącego lobbingu i przejrzystości w jego prowadzeniu

1.20          Ograniczenie biernego prawa wyborczego dla osób skazanych za przestępstwa kryminalne o podłożu korupcyjnym{PODZIEL}

 


2.        Sądownictwo i Policja

2.1  Prawna definicja korupcji

2.2  Wdrożenie ustawy o policji i uregulowań pokrewnych

2.3  Podniesienie liczby funkcjonariuszy policji przydzielonych do walki z korupcją

2.4  Wprowadzanie odpowiednich ekspertyz i stałych, specjalistycznych szkoleń dla personelu zaangażowanego w walkę z korupcją

2.5  Ustanowienie odpowiednich zarobków i warunków pracy

2.6  Wyeliminowanie kryteriów politycznych w naborze do policji w celu podniesienia profesjonalizmu

2.7  Zakaz działalności politycznej wśród oficerów policji

2.8  Poprawa wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów kontroli pracy policji i uzyskanie instytucjonalnej wydajności

2.9  Konsekwentne wprowadzanie odpowiedzialności policji w przypadkach naruszenia prawa

2.10          Eliminowanie wpływów struktur politycznych podczas przedprocesowych postępowań karnych

2.11          Wprowadzenie poprawek do Kodeksu postępowania karnego w celu skuteczniejszego wykrywania i ścigania przestępstw o podłożu korupcyjnym

2.12          Zmiana statusu sędziego śledczego

2.13          Inwestowanie środków w modernizację policji kryminalnej

2.14          Ochrona świadków i osób zgłaszających korupcję (whistleblower)

2.15          Określenie regulacji ustawowych  we wprowadzaniu specjalnych działań dochodzeniowych

2.16          Rozszerzenie stosowania specjalnych środków dochodzeniowych w stosunku do przestępstw kryminalnych z pierwiastkiem korupcyjnym

2.17          Powołanie niezależnej i wyspecjalizowanej instytucji, która zapewni ekspertyzy w postępowaniu karnym

2.18          Wprowadzenie odpowiedzialności spółek za przestępstwa kryminalne

2.19          Ustanowienie listy spółek, którym udowodniono przestępstwo kryminalne i wykluczenie ich z startowania w przetargach

 

{PODZIEL}2.20          Konsekwentne wprowadzanie regulacji dotyczących obligatoryjnej konfiskaty korzyści pochodzących z czynu korupcyjnego

2.21          Zniesienie utrudnień dowodowych w przejmowaniu majątku

2.22          Utworzenie oddzielnego wydziału powołanego do zarządzania czasowo przejętego, zamrożonego i skonfiskowanego majątku

2.23          Poprawa regulacji procesowych w celu minimalizacji ich nadużywania przez strony procesu

2.24          Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu w sprawach z elementem korupcyjnym

2.25           Powołanie jasnych i powszechnych kryteriów nominacji na stanowiska sędziowskie i prokuratorskie oraz ich odwołań

2.26          Wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do w/w osób

2.27          Wprowadzenie działań prewencyjnych i mechanizmów kontrolnych w zapobieganiu konfliktowi interesów w stosunku do w/w osób

2.28          Zakaz politycznego zaangażowania w/w osób

2.29          Ustanowienie odpowiednich zarobków i warunków pracy dla w/w osób

2.30          Przyjęcie programu uczciwości w sądach i prokuraturach

2.31          Przyjęcie kodeksu postępowania dla osób zajmujących stanowiska w sądownictwie i prokuraturze z mandatoryjnym wykluczeniem za zachowania korupcyjne, co ma na celu zwiększenie ich efektywności

2.32          Mandatoryjne zaawansowane profesjonalne szkolenia dla osób pełniących funkcje w sądownictwie i prokuraturze

2.33          Analiza pracy organów zaangażowanych w wykrywanie, ściganie i proces sądowy

2.34          Wprowadzenie stałego zatrudnienia dla osób piastujących stanowiska sędziów i prokuratorów

2.35          Mandatoryjna ocena pracy w/w osób w oparciu o określone kryteria

2.36          Trening praktyczny dla osób piastujących stanowiska sędziów i prokuratorów w związku z postępowaniem przedprocesowym

 

{PODZIEL}2.37          Monitorowanie skarg w stosunku do w/w osób, szczególne w sprawach o zabarwieniu korupcyjnym

2.38          Mandatoryjna późniejsza ocena decyzji prokuratury w związku z odmową wszczęcia lub umorzenia postępowania w sprawach karnych o podłożu korupcyjnym lub w przypadku zwłoki w podjęciu czynności procesowych

2.39          Autonomia budżetu sądownictwa

2.40          Przyspieszenie postępowań sądowych

2.41          Mandatoryjne publikowanie prawomocnych wyroków sądowych w sprawach karnych z elementem korupcyjnym lub związanych z przestępczością zorganizowaną

2.42          Wprowadzeń skutecznego stosowania wyroków sądowych

2.43          Zmniejszenie korupcji w szeregach administracji sądowej

2.44          Analiza i poprawa uregulowań dotyczących oskarżyciela publicznego (State Advocate)
3. System administracji publicznej

3.1  Wprowadzenie Strategii w celu przeprowadzenia reformy administracji publicznej

3.2  Utworzenie sądów administracyjnych

3.3  Poprawa uregulowań na polu: rząd, urzędy publiczne, powszechna procedura administracyjna, spory administracyjne, rzecznik praw obywatelskich, administracja publiczna, funkcjonariusze publiczni i płace funkcjonariuszy publicznych

3.4  Poprawa współpracy między organami administracji publicznej zwalczającymi korupcję

3.5  Ocena zakresu i uzasadnień uznaniowości w wydawaniu decyzji przez rząd i urzędników publicznych

3.6  Konsekwentne ustanowienie zasad pracy w administracji publicznej: profesjonalizm, racjonalizacja, modernizacja, depolityzacja, dostępność urzędów, jak również ocena kwalifikacji zawodowych we wszystkich instytucjach administracji publicznej stosownie do powyższych zasad

3.7  Stworzenie mechanizmów gwarantujących całościową, celową i apolityczną selekcję w procesie naboru i awansu

3.8  Wprowadzenie odpowiedniego wynagrodzenia  i warunków pracy funkcjonariuszy publicznych i pracowników rządowych

3.9  Wprowadzenie systemu kontroli i odpowiedzialności wśród pracowników służby cywilnej

 

{PODZIEL}3.10  Ochrona praw obywatelskich i publicznych funkcjonariuszy służby cywilnej, którzy odmówią wykonania poleceń niezgodnych z prawem

3.11          Przyjęcie planu uczciwości w służbach publicznych i rządowych

3.12          Przyjęcie kodeksu postępowania w służbie publicznej z mandatoryjnym zakazem zachowań korupcyjnych

3.13          Uregulowanie zasad dotyczących zapobieganiu konfliktowi interesów, uczestnictwa w działalności politycznej i publicznej, otrzymywania podarunków i ochrony oficjalnych informacji

3.14          Stworzenie mechanizmów mających na celu zawiadomienie o niezgodnym z prawem i nieetycznym postępowaniem funkcjonariuszy publicznych i funkcjonariuszy korpusu służby cywilnej, jak również mechanizmów ochrony whistleblowers

3.15          Stała i konsekwentna kontrola stosowania regulacji dotyczących sposobów uiszczania opłat administracyjnych

3.16          Określenie i wprowadzanie regulacji upraszczających procedury stosowane przy dochodzeniu przez obywatela swoich praw  przed organami administracji publicznej  i organami samorządowymi z główną ideą uzyskania dokumentacji w jednym miejscu

3.17          Jednakowe kryteria określające stopień tajności dokumentów i procedur w celu ich bezpiecznego przechowywania

3.18          Połączenie systemu IT Administracji Podatkowej, Dyrektoriatu Opłat Publicznych (Public Payment Directorate), administracji celnej, Funduszu Ubezpieczeń i Zarobków oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako jednej bazy informacyjnej organów administracji publicznej

3.19          Wprowadzenie zasady rotacyjności w korpusie służby publicznej w przypadku zawodów o zwiększonym ryzyku korupcji

3.20          Systematyczny trening i zaawansowana profesjonalna edukacja dla pracowników służby cywilnej z uwzględnieniem nowych rozwiązań w odniesieniu do ich obszaru 4. System finansów publicznych

4.1  Stałe dostosowywanie się do zasady wszechstronności budżetu i eliminowaniu funduszy pozabudżetowych

4.2  Stworzenie jednego systemu zarządzania wydziałami kontrolującymi budżet

4.3  Ujednolicenie klasyfikacji rachunkowości i budżetu i stworzenie harmonogramu wydatków

4.4  Stworzenie mechanizmów oceniających właściwe określenie potrzeb finansowych podczas planowania budżetu

4.5   Wprowadzanie skutecznego systemu kontroli  pożyczek i stworzenie bezpośredniego linku z planowanymi wpływami do budżetu

4.6  Wprowadzenie nowoczesnego systemu IT w Administracji Płatności Publicznych i Skarbu Państwa

4.7  Poprawa przejrzystości w wydatkowaniu środków z budżetu

4.8  Poprawa obecnych uregulowań operacji Skarbu Państwa

4.9  Stworzenie instytucji Najwyższego Audytu

4.10  Stworzenie skutecznej kontroli wykonywania budżetu przez legislaturę

 

{PODZIEL}4.11   Zorganizowanie kontroli budżetowej i audytu na poziomie lokalnym

4.12     Wprowadzenie systemu wewnętrznej kontroli finansowej dla wszystkich instytucji państwowych gospodarujących środkami pochodzącymi z budżetu, a także mandatoryjne ubezpieczenie społeczne dla organizacji w zgodzie ze standardami europejskimi

4.13          Podniesienie liczby wyspecjalizowanego personelu w zakresie kontroli finansowej i audytu

4.14          Obligatoryjny dostęp do informacji o planowaniu i wykonywaniu budżetu

4.15          Harmonizacja uregulowań podatkowych do tych, obowiązujących w UE

4.16          Przeniesienie kompetencji dotyczących lokalnej administracji podatkowej na poziom lokalny

4.17          Zmniejszenie ilości rodzajów podatków

4.18          Poprawa egzekucji podatkowej (ściągalności podatków)

4.19          Poprawa kontroli wewnętrznej w administracji podatkowej i stworzenie zewnętrznej kontroli

4.20          Automatyzacja procedury podatkowej poprzez wprowadzenie systemu IT z jedną bazą danych

4.21          Wprowadzenie rotacyjności personelu w służbie celnej

4.22          Stworzenie metodologii celnej

4.23          Automatyzacja procedur celnych poprzez wprowadzanie nowoczesnego systemu IT z pojedynczą bazą danych

4.24          Stworzenie powiązań ze służbami celnymi w innych krajach w celu sprawnej wymiany informacji

4.25          Stworzenie skutecznych mechanizmów kontroli zasadności planowanych zamówień publicznych

4.26          Wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontrolnych w realizowaniu zamówień publicznych

 


5. System ekonomiczny

5.1  Ograniczenie roli Państwa w ekonomii, co ma na celu stworzenie podstawowych zasad  uczciwej konkurencji i stworzenia warunków przyjaznych dla biznesu

5.2  Eliminowanie niezgodności między Ustawą o spółkach handlowych,  Ustawą o Zabezpieczeniach, Ustawą o papierach wartościowych i Ustawą o rejestracji spółek handlowych

5.3  Zwiększenie przejrzystości w procesie prywatyzacji

5.4  Stworzenie niezależnego organu nadzorującego prywatyzację

5.5  Edukacja i informowanie obywateli o ich prawach w odniesieniu do procesu prywatyzacji i ogólnych skutków prywatyzacji

5.6  Stworzenie jasnej i skutecznej polityki dotyczącej uczciwej konkurencji

 

{PODZIEL}5.7  Stworzenie mandatoryjnej, wewnętrznej kontroli w sektorze publicznym

5.8  Wzmocnienie niezależności i profesjonalizmu wyspecjalizowanych instytucji kontroli i Komisji Ewidencji i Kontroli

5.9  Wzmocnienie zrozumiałych, stałych i nowoczesnych systemów rachunkowości w zgodzie z międzynarodowymi standardami w tym zakresie

5.10  Wprowadzenie zakazu ulg podatkowych za płatności dokonane w celach niezgodnych z prawem

5.11  Wprowadzenie Kodeksu Etyki

5.12  Stworzenie skutecznych mechanizmów zgłaszania czynów korupcyjnych przez pracowników przedsiębiorstw

5.13  Aktywna promocja kodeksu Międzynarodowej Izby Handlowej dotyczącego dobrych praktyk w biznesie

5.14  Poprawa zarządzania przedsiębiorstwami

 

6.  Media

6.1  Rozdzielenie funkcji reklamowej od informacyjnej w działalności medialnej

6.2  Przejrzystość w stosunku do właścicieli mediów i zapobieganie monopolowi

6.3  Przejrzystość operacji finansowej w mediach

6.4  Stworzenie uregulowań dotyczących statusu, praw i funkcjonowania mediów w celu stworzenia warunków dla niezależnej działalności

6.5  Zapewnienie niezależności i autonomiczności Rady Nadawców Republiki

6.6  Wprowadzenie jednolitego kodeksu etyki dla dziennikarzy, z obligatoryjnym skreśleniem za zachowania korupcyjne i skuteczne jego przestrzeganie

6.7  Wprowadzanie niezależności dziennikarzy w ich obowiązkach zawodowych z jednoczesną odpowiedzialnością za pogwałcenie kodeksu etyki dziennikarskiej

6.8  Poprawa uregulowań dotyczących  odpowiedzialności za oświadczenia publiczne

6.9  Zapobieganie dyskryminacji w relacjach władz publicznych

6.10          Wprowadzenie zasady wzajemnego wyłączania się pracy dziennikarskiej z działalnością polityczną

6.11          Stałe szkolenie dziennikarzy w zakresie form niewłaściwych wpływów na ich pracę, form korupcji, dziennikarstwa śledczego, jak i ochrony dziennikarzy

6.12          Wprowadzenie odpowiednich mechanizmów ochrony prawnej dziennikarzy w przypadkach nieuzasadnionej odmowy udzielenia informacji

6.13          Stosowanie odpowiednich sankcji za sprzedajność w mediach  {PODZIEL}7.  Społeczeństwo obywatelskie i opinia publiczna w walce z korupcją

7.1  Prowadzenie ciągłej kampanii mającej na celu wzrost świadomości wśród obywateli

7.2  Wprowadzenie programu podstaw edukacji antykorupcyjnej we wszystkich instytucjach

7.3  Informowanie społeczeństwa o powziętych środkach antykorupcyjnych i ich efektach

7.4  Ciągłe implementowanie regulacji dotyczących wolnego dostępu do informacji o znaczeniu społecznym

7.5  Świadczenie pomocy prawnej w przypadku nieuzasadnionej odmowy informacji

7.6  Wprowadzenie właściwych rozwiązań pozwalających na przedłożenie skargi przez obywatela i obowiązek ustosunkowania się organu władzy w określonym czasie

7.7  Włączenie obywateli  w działalność władz w zwalczaniu korupcji

7.8  Promowanie pracy profesjonalnych stowarzyszeń w zwalczaniu korupcji

7.9  Przyznawanie środków z budżetu i ulg podatkowych dla stowarzyszeń obywatelskich opierając się na jasnych kryteriach i przejrzystości procedur

7.10          Kontrola wydawania środków pochodzących z budżetu przyznanych stowarzyszeniom obywatelskim

7.11          Informowanie stowarzyszeń o możliwości uzyskania środków z budżetu

7.12          Selekcja odpowiedniego modelu dla prywatyzacji większych organizacji sportowych Część III.  Wprowadzenie Strategii

 

Ministerstwo Sprawiedliwości i Rada Antykorupcyjna we współpracy z Radą Europy powołają autonomiczny i niezależny organ z następującymi kompetencjami:

1        Wprowadzenie Strategii i Planu Działania

2        Wprowadzanie regulacji w obszarze konfliktu interesów urzędników w działach administracji rządowej

3        Kontrola wprowadzania regulacji dotyczących finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych

4        Monitorowanie pracy organów powołanych do walki z korupcją

5        Stworzenia „programów uczciwości” dla sektora publicznego

Powyższa ustawa będzie regulowała status i kompetencje niezależnego organu powołanego do zwalczania korupcji i jego relacji z Radą Antykorupcyjną

Wszystkie organy zaangażowane w walkę z korupcją, których kompetencje przejmuje nowo powołany organ będzie wykonywało dotychczasowe zadania chyba, że nowa ustawa stanowi inaczej

 

{PODZIEL}Grupa Robocza

 
1. Danilo Sukovic,  - członek, przewodniczący Rady Antykorupcyjnej; Verica Barac,

Radmila Vasic

2. Аleksandra Popovic, asystent Ministra Sprawiedliwości

3. Gordana Stanic, asystent Ministra Administracji Publicznej

4. Мladen Spasic, Szef Wydziału Przestęczości Zorganizowanej – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Josip Bogic, Dyrektor Departamentu Przestępczośći Zorganizowanej

5. dr Predrag Jovanovic, Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

6. Milovan Milovanovic, ekspert stowarzyszony z Wydziałem Zapobiegania Prania Pieniędzy Ministerstwa Finansów

7. Мirjana Radakovic, Asystent w Sekretariacie Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbii Dragica Krstic –  Sekretariat  Komisji Finansów Zgromadzenia Narodowego

8. Sinisa Vazic, urzedujący prezydent Sądu Okręgowego w Belgradzie/ Ljubica Pavlovic ekspert stowarzyszony przy Sądzie Najwyższym Serbii

9. Olgica Backovic, przedstawiciel Biura Prokuratora Generalnego

10. Nebojsa Maras, Przedstawiciel prokuratora specjalnego do zwalczania przestępczości zorganizowanej

11. Zoran Branovacki, doradca  Rady Systemów Finasowych Izby Handlowej Serbii

12. Radojka Nikolic, reporter “Politiki”  - przedstawiciel Stowarzyszenia Dziennikarzy Serbii

13. Мilos Vasic, dziennikarz “Vreme” – przedstawiciel Niezależego Zrzeszenia Dziennikarzy (NUNS)

 

14. Nemanja Nenadic, Dyrektor “Transparency Serbia”

 

  Silvija Panovic-Djuric – Rada Europy  doradca Biura RE w Belgradzie

 

  Svetlana Zorbie - OSCE

 

  Założenia Strategii Antykorupcyjnej Republiki Serbii

do góry