Nawigacja

Prawo w praktyce

24.02.2009 Współpraca z urzędem złagodzi karę

24.02.2009

Wspólne ustalanie cen jest karane. Osoby, które chcą uniknąć wysokich sankcji za udział w niedozwolonym porozumieniu mogą skorzystać z programu łagodzenia kar - leniency. Nowe możliwości zaczną obowiązywać od 24 lutego 2009 roku - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK podaje, że uczestnicy karteli mogą m.in. skorzystać z rozwiązania umożliwiającego składanie wniosków skróconych. Przedsiębiorca chcący przyznać się do udziału w nielegalnym porozumieniu będzie mógł złożyć wniosek nawet w sytuacji braku wszystkich wymaganych informacji ( instytucja markera).

Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać z programu leniency, musi spełnić wymagania formalne, m.in. przedstawić informacje o istnieniu zakazanego porozumienia.  Pozwoli mu to zająć miejsce w kolejce chętnych ubiegających się o złagodzenie kary. Wniosek będzie przyjmowany warunkowo - przedsiębiorca musi uzupełnić go w wyznaczonym terminie.

Tylko biznesmen który zgłosi się jako pierwszy, może liczyć na zwolnienie z kary. Natomiast pozostali mają szansę na jej zredukowanie. Tyle tylko, że ustawa wskazuje, że redukcja następuje do 50, 70 i 80 proc. kary maksymalnej, która może sięgać 10 proc. rocznego przychodu przedsiębiorcy. Zgodnie z wytycznymi kara dla drugiego zgłaszającego się przedsiębiorcy będzie wynosić nie 50 proc. maksymalnej wielkości. Zostanie ona obliczona w oparciu o kryteria zawarte w wytycznych o karach w postępowaniach antymonopolowych, które Urząd stosuje od 1 stycznia 2009 roku.

Jeżeli przedsiębiorca bierze udział w zakazanym porozumieniu obejmującym terytorium więcej niż trzech państw UE, może złożyć taki wniosek do KE. Jeżeli zajmie się ona sprawą, to kompetencje wszystkich państwowych organów antymonopolowych zostają wyłączone. Może się jednak zdarzyć, że Komisja uzna, że sprawa nie jest kluczowa z punktu widzenia interesu wspólnotowego i nie rozpocznie postępowania. Dlatego też wprowadzono instytucję wniosku uproszczonego, który przedsiębiorca może złożyć do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednocześnie składając wniosek do KE. Dzięki temu ma on zagwarantowane miejsce w kolejce chętnych do skorzystania z polskiego programu leniency, na wypadek gdyby Komisja nie wszczęła przeciwko niemu postępowania.

Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek pisemnie bądź ustnie do protokołu. Uruchomiony został także adres internetowy, pod którym przez całą dobę można uzyskać odpowiedzi na pytania oraz przesyłać wnioski leniency.


  Osoby, którye chciałby skorzystać z nowych rozwiązań mogą złożyć wniosek o złagodzenie kary:

  •      osobiście w siedzibie UOKiK w Warszawie (pl. Powstańców Warszawy 1, Departament Ochrony Konkurencji) lub drogą pocztową,
  •      e-mailem na adres: leniency@uokik.gov.pl,
  •      ustnie pracownikowi UOKiK do protokołu.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do prezesa UOKiK o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (Dz.U. z 2009 r. nr 20, poz. 109).

 
 
 

do góry