Nawigacja

Prawo w praktyce

07.05.2015 Zmiana Pzp – konsultacje

07.05.2015

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych zostały skierowane projekty ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi – informuje Urząd Zamówień Publicznych. Termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych upływa 15 maja 2015 r. Na zgłoszenie uwag w trybie konsultacji publicznych przewidziano czas do 22 maja 2015 r.

Konieczność zmiany obecnie obowiązujących przepisów jest spowodowana m.in. tym, że zasadniczej zmianie uległy przepisy unijne dotyczące zamówień publicznych, z którymi polskie prawo powinno być zgodne. Jak wynika z uzasadnienia sporządzonego do projektu, nowa regulacja ma na celu kompleksowe unormowanie materii zamówień publicznych.

Skierowane do konsultacji projekty stanowią wdrożenie do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

  1. 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65);
  2. 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243);
  3. 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1).

Najważniejsze regulacje

Najważniejsze regulacje związane z implementacją dyrektyw odnoszą się do:

1) uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienia, poprzez:

a) lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, które najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego,

b) skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień,

c) zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia; przedstawianie przez wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; obowiązek złożenia wszystkich dokumentów co do zasady przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,

d) wprowadzenie fakultatywności wadium i terminu związania ofertą,

e) zlikwidowanie obowiązków zamawiających w zakresie przesyłania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o zawarciu umowy ramowej lub ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż 4 lata,

f) otwarcie katalogu przesłanek unieważnienia postępowania;

2) elektronizacji zamówień publicznych polegającej na:

a) wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym;

b) wprowadzeniu obowiązku stosowania przy składaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu profilu nabywcy, stanowiącego rozwiązanie techniczne, umożliwiające realizację procesu udzielania zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentów elektronicznych, ich udostępnianie, przekazywanie i przechowywanie, z wykorzystaniem środków elektronicznych,

c) stworzeniu elektronicznej platformy zamówień publicznych e-Zamówienia, na której będzie znajdował się w szczególności Biuletyn Zamówień, profil nabywcy oraz aukcje elektroniczne, dzięki czemu zwiększona zostanie dostępność oraz przejrzystość

realizowanych procesów, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa danych,

d) uproszczeniu realizacji obowiązków związanych ze sprawozdawczością poprzez automatyzacje tworzenia sprawozdawczości rocznej wykorzystującej dane o postępowaniach przechowywane na platformie e-Zamówienia;

3) promowania i realnego wykorzystywania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności poprzez:

a) położenie nacisku na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, czyli opartej również na efektywności kosztowej, jak również uwzględniającej nie tylko cenę lub koszt, ale także inne aspekty niż cena lub koszt oraz wprowadzenie możliwości ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny,

b) użycie przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji itp.,

c) wprowadzenie nowej procedury – partnerstwa innowacyjnego, przeznaczonej dla nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku,

d) promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie warunku poziomu zatrudniania tych osób z 50% do 30%;

4) zapewnienia lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom poprzez:

a) zachęcanie zamawiających do zawierania kilku mniejszych umów (udzielania zamówień w częściach, o które łatwiej będzie się ubiegać małym i średnim przedsiębiorcom),

b) ograniczenia zadania spełniania wygórowanych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (średni roczny obrót - maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia);

5) uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych itp. poprzez:

a) podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustawy,

b) umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych takich jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług,

c) umożliwienie określenia własnej procedury udzielenia zamówienia.

Projekt ustawy wprowadza również zmiany niezwiązane z wdrożeniem dyrektyw, w zakresie:

1) kontroli zamówień publicznych prowadzonej przez Prezesa UZP,

2) kompetencji i zadań wykonywanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

3) postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Terminy implementacji

Do polskiego prawa muszą zostać wdrożone przepisy wszystkich dyrektyw. Termin ich implementacji upływa w dniu 18 kwietnia 2016 r. (zgodnie z art. 90 ust. 1 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz art. 106 ust. 1 dyrektywy sektorowej 2014/25/UE).

Jednak dyrektywy zezwalają państwom członkowskim na odroczenie terminu wdrożenia:

1)  do dnia 18 października 2018 r.: obowiązkowej komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem przesyłania ogłoszeń, udostępniania dokumentów zamówienia oraz instytucji stricte elektronicznych jak: aukcja elektroniczna, katalogi elektroniczne, dynamiczny system zakupów;

2) do dnia 18 kwietnia 2017 r.: obowiązkowej komunikacji elektronicznej w przypadku postępowań prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą;

3) do dnia 18 kwietnia 2018 r.: przepisów dotyczących sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Treść projektowanych regulacji dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

Źródła: uzp.gov.pl, Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 17 kwietnia 2015 r.

 

Opublikowano w dniu 7.05.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry