Nawigacja

Sprawozdania CBA

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2009 roku

Zapobieganie i zwalczanie korupcji oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa wymaga od organów ścigania oraz od innych instytucji i organizacji rządowych oraz pozarządowych wiele wysiłku, zaangażowania oraz konsekwentnych i precyzyjnie ukierunkowanych przedsięwzięć na wielu płaszczyznach funkcjonowania kraju (m.in. ekonomicznej, prawnej, czy społecznej).

W czwartym roku funkcjonowania Biura, po zakończeniu zasadniczego etapu budowy struktur służby, główne wysiłki CBA zostały skoncentrowane na zapewnienie maksymalnej efektywności we wszystkich aspektach działalności.

W 2009 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne kontynuowało działania związane z osłoną antykorupcyjną najważniejszych programów i przedsięwzięć ekonomicznych państwa.  W zakresie zwalczania korupcji, odzwierciedleniem intensyfikacji działań CBA jest znaczny wzrost prowadzonych postępowań przygotowawczych.

Równie istotna była aktywność Biura w sferze zapobiegania przejawom korupcji oraz działalności skierowanej przeciwko interesom ekonomicznym państwa. W tym zakresie należy podkreślić przedsięwzięcia analityczno-informacyjne oraz edukacyjno-prewencyjne.

W ubiegłym roku duży nacisk położono na profesjonalizację działalności analitycznej CBA, co przyczyniło się do znacznego zwiększenia skuteczności w identyfikowaniu obszarów zagrożonych nieprawidłowościami oraz ujawnianiu mechanizmów działalności sprawców.

CBA, widząc potrzebę zwiększania świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania korupcji, prowadziło i wspierało szereg przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, prewencyjnym i naukowym. W tym kontekście wymienić należy m.in. rozbudowę portalu internetowego pod nazwą Serwis Edukacji Antykorupcyjnej (www.antykorupcja.edu.pl), który stanowi bazę uregulowań prawnych, systemów instytucjonalnych w różnych krajach, publikacji antykorupcyjnych i sygnałów na temat zidentyfikowanych nieprawidłowości. Opracowano również dokument pn. „Stan korupcji w Polsce na podstawie danych statystycznych przekazanych przez służby i organy państwowe za lata 2004-2008”. Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce, który stanowi asumpt do przygotowania bardziej obszernych i szczegółowych opracowań na temat przejawów korupcji w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym państwa Polskiego.

Jednocześnie Centralne Biuro Antykorupcyjne rozwijało współpracę z organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi zajmującymi się problematyką przeciwdziałania korupcji, a jego funkcjonariusze uczestniczyli w licznych seminariach i konferencjach tematycznych.

Jednym z aspektów działalności naukowej biura był udział w projektach badawczych, z których można wyróżnić m.in. projekt pt. „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”, prowadzony wspólnie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2009 roku kontynuowano działania mające na celu budowę struktur służby oraz rekrutację nowych funkcjonariuszy. Istotnym aspektem prac było przeprowadzenie oceny funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego od momentu powstania służby. Jego wyniki stały się podstawą do wypracowania rozwiązań organizacyjnych zapewniających bardziej ekonomiczne i racjonalne zarządzanie strukturami służby w przyszłości.

W celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych, szczególny nacisk położony był na rekrutację osób z dużym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Wiele uwagi przywiązywano także do intensywnego doskonalenia zawodowego.

do góry