Nawigacja

Sprawozdania CBA

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2008 roku

W 2008 roku odnotowano stały i dynamiczny wzrost liczby prowadzonych postępowań przygotowawczych w porównaniu z latami 2006 i 2007. W minionym roku Zarząd Operacyjno-Śledczy i Zarząd Operacji Regionalnych prowadziły łącznie 670 postępowań przygotowawczych oraz spraw operacyjnych, to jest ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2008 roku realizowało także ustawowe zadania polegające na prowadzeniu czynności kontrolnych w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym. 71 postępowań kontrolnych dotyczyło decyzji gospodarczych z zakresu zamówień publicznych, prywatyzacji, udzielania wsparcia finansowego, rozporządzania mieniem państwowym lub komunalnym oraz przyznawania koncesji, ulg i gwarancji kredytowych. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło także 230 analiz przedkontrolnych, które dotyczyły decyzji gospodarczych. Postępowaniom kontrolnym oraz analitycznym poddano 1581 oświadczeń majątkowych, tj ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Dotyczyły one między innymi osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, parlamentarzystów oraz pracowników jednostek samorządu gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, a także osób zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa i innych podmiotach.

Jednym z najważniejszych elementów prac analitycznych Biura była realizacja zadań określonych w programie „tarczy antykorupcyjnej”. W zainteresowaniu analitycznym CBA pozostawał także przebieg najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków publicznych. Prace analityczno-informacyjne dotyczyły również rynku farmaceutycznego, informatycznego, energetycznego i rynku nieruchomości.

W 2008 roku do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wpłynęło 7928 zgłoszeń od obywateli zawierających sygnały o możliwych nieprawidłowościach głównie w instytucjach publicznych oraz podmiotach z udziałem Skarbu Państwa. Właściwość CBA stwierdzono w przypadku blisko połowy zgłoszonych informacji.

W grudniu 2008 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne uruchomiło antykorupcyjny portal edukacyjno-informacyjny pod nazwą Serwis Edukacji Antykorupcyjnej (SEA). Serwis ten ma na celu prowadzenie i wspieranie działalności promującej postawy i zachowania sprzyjające przeciwdziałaniu korupcji. Serwis został nominowany do prestiżowej nagrody World Summit Award (WSA) 2009 w kategorii e-Government. WSA jest przyznawana od 2003 i ma na celu wybór i promowanie najlepszych nowatorskich portali internetowych. Ponadto, realizując zadania o charakterze prewencyjnym oraz informacyjno-edukacyjnym, Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło współpracę z licznymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, które w ramach prowadzonej działalności zajmują się zjawiskiem korupcji.

do góry