Nawigacja

Strategie Antykorupcyjne na Świecie

Strategia antykorupcyjna Łotwy

Wybierz temat

   1. Wprowadzenie
   2. Obecna sytuacja
   3. Problemy w zwalczaniu i przeciwdziałaniu korupcji
   4. Podstawowe zasady polityki prewencji i zwalczania korupcji
   5. Rezultaty polityki prewencji i zwalczania korupcji
   6. Wytyczenie działań zmierzających do osiągnięcia celów i rezultatów Krajowego Programu Zapobiegania i Zwalczania Korupcji
   7. Zadania Krajowego Programu Zapobiegania i Zwalczania Korupcji w odniesieniu do budżetu państwa i samorządów
   8. Uporządkowanie  przyszłych działań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania i Zwalczania Korupcji

 

1    Wprowadzenie

Niezbędne poprawki w obecnej strategii w stosunku strategii 1998 roku wynikają z zasadniczych zmian w sferze walki i zapobiegania korupcji od czasu poprzedniej strategii z 1998 roku.

Polityka przeciwdziałania korupcji nie ogranicza się jedynie do wymiaru sprawiedliwości, ale również finansów, budżetu, przedsiębiorczości, spraw zagranicznych i innych obszarów polityki państwa.

Dokumenty mające odzwierciedlenie w polityce zapobiegania i zwalczania korupcji odnoszą się przede wszystkim do Planu Bezpieczeństwa Narodowego (Conception of National Security), Programu Wynagrodzenia Sędziów i Pracowników Sądownictwa, Planu administracji na Łotwie, Planu Reformy Administracji 2001-2006, Planu Działań dla Poprawy Środowiska dla Przedsiębiorczości i Plan Wykorzystania Technologii Informatycznych w Tworzeniu Systemu Zamówień Publicznych.

 

2    Sytuacja obecna

2.1 Pozytywne rezultaty prowadzenia polityki zapobiegania i zwalczani korupcji

2.2 Główne zaniedbania dotychczasowej polityki

    * spóźnione wprowadzenie instytucjonalnego systemu zapobiegania i zwalczania korupcji
    * niekompletne regulacje prawne dotyczące finansowania organizacji politycznych (partii) i stowarzyszeń
    * niekompletna kontrola nad stanem posiadania obywateli (status)
    * spóźnione prace na kodeksem postępowania karnego
    * niewystarczająca poprawa organizacji pracy policji i wprowadzenia systemu ochrony informatorów
    * niedostępność orzeczeń sądowych dla ogółu społeczeństwa
    * niewystarczająca uwaga przykładana do wprowadzania standardów etycznych w administracji państwowej
    * niedostateczny poziom informowania i edukacji społeczeństwa odnoszącej się do zwalczania i zapobiegania korupcji

2.3 Postrzeganie korupcji wśród obywateli Łotwy

2.4 Poziom zarejestrowanych przypadków korupcji i podobnych przestępstw w instytucjach państwowych

2.5 Niewystarczające środki zapobiegania konfliktom interesów w działaniu funkcjonariuszy publicznych

2.6 Poziom wykroczeń dyscyplinarnych związanych z korupcją wśród funkcjonariuszy publicznych

2.7 Niewystarczająca kontrola nad systemem finansowania partii politycznych

2.8 Stworzenie odpowiednich warunków socjoekonomicznych jako ważny element polityki zapobiegania i zwalczania korupcji
 


 

do góry