Nawigacja

Strategie Antykorupcyjne na Świecie

Krajowa Strategia Antykorupcyjna Rumunii

Wybierz temat

 I  Informacja, Świadomość, Odpowiedzialność

 

Cel 1) Informowanie opinii publicznej o konsekwencjach czynów korupcyjnych

Wytyczne:

·   promowanie dialogu ze społeczeństwem, poprzez intensyfikację zaangażowania w projekty i programy zwiększające świadomość o ryzyku związanym z czynami korupcyjnymi

·   poprawa przepływu informacji do mediów i opinii publicznej dotyczących prewencji i przeciwdziałanie korupcji

·  kontynuowanie kampanii informacyjnej wśród społeczeństwa, dotyczącej praw i obowiązków w relacjach z władzą publiczną i instytucjami z przesłaniem zwiększenia antykorupcyjnego nastawienia w społeczeństwie

 

Cel 2) Zwiększenie świadomości wśród pracowników na temat ryzyka związanego z korupcją

·  organizowanie kampanii dla pracowników, dotyczącej efektów korupcji

·   dopasowanie programu specjalistycznych treningów zgodnie z podatnością na korupcję specyficzną w danych sektorach i związane z tym ukończenie kursu

·  wzmocnienie i rozszerzenie siatki doradców etycznych

 
II  Uproszenie procedur administracyjnych

 

Cel 3)   Poprawa procedur administracyjnych

Wytyczne:

·   przedstawienie instrumentów i standardów dla poprawy działań władz publicznych

·   analiza istniejących przepisów wewnętrznych z nastawieniem na eliminowanie procedur zbytecznych

·   analiza szczegółowej legislacji z nastawieniem na wyeliminowanie legislacyjnych i instytucjonalnych czynników, które ograniczają jakość służby publicznej i zwiększają podatność na korupcję

                   
Cel 4)  Wykorzystanie IT w służbie publicznej

Wytyczne:

·   poprawa dostępu do informacji poprzez system elektroniczny

·   wykorzystanie nowych informacji w celu zwiększenia przejrzystości i szybkości na poziomie służby publicznej


·    zwiększenie ilości różnych rodzajów służb publicznych dostępnych drogą elektroniczną

 

 

do góry