Nawigacja

Strategie Antykorupcyjne na Świecie

Czechy. Rządowa Strategia Walki Przeciwko Korupcji

Czeska strategia antykorupcyjna przewidziana na lata 2006-2011 zawiera działania, do których zobowiązuje poszczególnych ministrów w pojedynkę lub wspólnie. Przewidziane są w niej terminy, do których poszczególne ministerstwa mają się z powierzonych zadań wywiązać: przygotować projekty programów lub ustaw, których celem jest przeciwdziałanie bądź walka z korupcją oraz przeprowadzić przegląd prawodawstwa pod kątem jego skuteczności i adekwatności. Strategia przewiduje m. in.:Rząd

I. zatwierdza Rządową Strategię Walki Przeciwko Korupcji na lata 2006-2011 zawartą w części III dokumentu nr 1592/06 (zwaną dalej „Strategią”);

II. zobowiązuje

 1. ministra spraw wewnętrznych i informatyzacji :
  • np. do przedłożenia rządowi do 31 grudnia 2006 roku analizy skuteczności Ustawy o Swobodzie Dostępu do Informacji, z punktu widzenia rozmiarów łapówkarstwa w przypadkach kontroli działalności władz państwowych, regionalnych lub gminnych, ich organów, organizacji celowych oraz osób prawnych im podporządkowanych w znaczeniu odpowiednich przepisów Kodeksu Handlowego oraz ustawowo powołanych do życia osób prawnych,
 2. ministra sprawiedliwości oraz dyrektora Rządowego Centrum Legislacji: 
  • np. do przedłożenia rządowi do 31 marca 2007 roku projektu zaostrzenia kar za korupcję urzędników publicznych włącznie z projektem prawnego uregulowania obowiązkowej kary zakazu działalności osób skazanych za czyny korupcyjne w związku z zamówieniami publicznymi, publicznymi przetargami i licytacjami oraz inną działalnością leżącą w interesie publicznym, w szczególności przy gospodarowaniu majątkiem i środkami finansowymi państwa, regionu lub gminy, ich organów, organizacji celowych oraz osób prawnych im podporządkowanych w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Handlowego,
 3. ministra spraw wewnętrznych i informatyzacji, ministra sprawiedliwości oraz dyrektora Rządowego Centrum Legislacji do wypracowania i przedłożenia rządowi do 31 marca 2007 roku projektu wprowadzającego zmiany prawne umożliwiające stosowanie instytucji tzw. antykorupcyjnego agenta,
 4. ministra finansów do sporządzenia do 31 marca 2007 roku analizy skuteczności obowiązujących przepisów budżetowych i innych przepisów, które uprawniają do rozporządzania środkami publicznymi w ramach budżetu państwa, włącznie z dysponowaniem środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, dzięki której można by zagwarantować większą przejrzystość, efektywność oraz wzmocnić kontrolę przy gospodarowaniu nimi,
 5. ministra rozwoju regionalnego:
  • np. do przedłożenia rządowi do 30 czerwca 2007 roku dogłębnej analizy systemu oceny i nadzoru nad projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych przewidzianych na 2007-2013, skupiając się na usuwaniu potencjalnych obszarów konfliktu interesów oraz przyjąć antykorupcyjne rozwiązania powstałe na podstawie sugestii wynikających z tej analizy,
 6. wicepremiera i ministra pracy i spraw społecznych do przedłożenia rządowi do 31 maja 2007 roku projektu rzeczowego planu prawnego uregulowania zwiększenia odpowiedzialności materialnej pracowników i funkcjonariuszy publicznych,
 7. ministra przemysłu i handlu do sporządzenia do 30 czerwca 2007 roku analizy przepisów regulujących warunki prowadzenia działalności gospodarczej w celu ujawnienia błędów systemowych umożliwiających powstanie środowiska korupcjogennego,
 8. minister szkolnictwa, młodzieży i kultury fizycznej do zagwarantowania do 31 sierpnia 2007 roku włączenia edukacji antykorupcyjnej dzieci i młodzieży do systemu wychowawczego placówek przedszkolnych i szkolnych,
 9. ministra zdrowia:
  • np. do przedłożenia rządowi do 31 grudnia 2007 roku projektu uregulowania prawnego, którego celem będzie utworzenie instytucji nadzorującej kondycję finansową instytucji ubezpieczeniowych oraz dostępność służby zdrowia,
 10. ministrów oraz dyrektorów innych jednostek centralnych administracji publicznej w ramach podległych im jednostek, organizacji celowych oraz osób prawnych im podporządkowanych w znaczeniu odpowiednich przepisów Kodeksu Handlowego:

   

III. rekomenduje 

 1. Prezesowi Narodowego Banku Czech, aby podjął odpowiednie działania współgrające ze Strategią,
 2. Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, aby działania NIK odzwierciedlały Strategię,
 3. wojewodom, starostom, burmistrzom, wójtom, aby w podległych im organizacjach celowych oraz osobach prawnych im podporządkowanych w znaczeniu odpowiednich przepisów Kodeksu Handlowego oraz ustawowo powołanych do życia osobach prawnych podjęli odpowiednie działania współgrające ze Strategią.

 


Rządowa strategia walki z korupcją bazuje na 3 zasadach: prewencji, przejrzystości oraz ściganiu.

 

Zobacz tekst strategii:

do góry