Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kronika prawa

CZERWIEC 2013

Od 10 czerwca 2013 r. obowiązuje:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U.2013.667)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Od 5 czerwca 2013 r. obowiązuje:

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U.2013.628)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Od 1 czerwca 2013 r. obowiązuje:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (Dz.U.2013.572)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

do góry