Nawigacja

w Polsce

Straż Graniczna

Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną, w pełni zawodową formacją typu policyjnego. Została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990 roku. Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego.

Nadzór nad formacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony granicy państwowej.

Ustawowe zadania Straży Granicznej w zakresie walki z korupcją:

Zgodnie z art. 1 ust. 2a Ustawy o Straży Granicznej Straż Graniczna może prowadzić postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną Straży Granicznej, powołaną do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania zagrożeń godzących w wykonywanie ustawowych zadań Straży Granicznej jest Zarząd Spraw Wewnętrznych SG.

Jednym z podstawowych zadań wskazanej jednostki jest prowadzenie postępowań w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 kk popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

W listopadzie 2007 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Komendą Główną Straży Granicznej i Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Obejmuje ono w szczególności:

  1. działania mające na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  2. zwalczanie i zapobieganie przestępczości;
  3. ochronę granicy państwowej;
  4. doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych;
  5. prowadzenie działań o charakterze dydaktyczno-szkoleniowym;
  6. wsparcie logistyczne;
  7. przekazywanie i przetwarzanie gromadzonych informacji kryminalnych, w tym danych osobowych.


Straż Graniczna


Opublikowano w dniu 21.10.2014 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry