Nawigacja

w Polsce

Ministerstwo Zdrowia

Korupcja jest zjawiskiem szkodliwym i nie budzi to żadnych wątpliwości. Procedury przyjęte w Ministerstwie Zdrowia i sposób realizacji powierzonych mu zadań mają zapewnić maksymalną uczciwość, skuteczność i transparentność prac.

  • Logo MZ
    Logo MZ

Rozwiązania o charakterze antykorupcyjnym przyjęte w Ministerstwie Zdrowia są wieloaspektowe. To pozwala sądzić, że urząd zidentyfikował obszary działalności, które są najbardziej narażone na wystąpienie korupcji.

W działalności Ministerstwa Zdrowia można wyróżnić co najmniej kilka obszarów szczególnie narażonych na zjawiska o charakterze korupcyjnym. Są to m.in. aktywność legislacyjna, kontakty z klientami zewnętrznymi (w szczególności z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego przy okazji tworzenia list leków refundowanych), wybór realizatorów programów zdrowotnych i świadczeniodawców udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych przez ministra zdrowia.

Zagrożenie, jakim jest korupcja, mają wyeliminować rozwiązania zawarte w powszechnie powszechnie obowiązujących przepisach, „Procedurze przyjmowania klientów zewnętrznych w Ministerstwie Zdrowia”, zarządzeniu nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, zmienionego zarządzeniem nr 6 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 maja 2006 r., a także analizy projektów aktów normatywnych tworzone przez koordynatorów działań antykorupcyjnych pod kątem wykrycia możliwego ryzyka korupcyjnego oraz działania skierowane do pracowników Ministerstwa Zdrowia, które mają zwiększyć ich świadomość etyczną, wrażliwość antykorupcyjną i przyczynić się do umocnienia „kultury antykorupcyjnej” w urzędzie.

Procedury związane z legislacją

Od kilku lat w Ministerstwie Zdrowia funkcjonuje Zespół do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2006 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 74, z późn. zm.). Zespół pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla ministra zdrowia. W jego skład wchodzą przedstawiciele: wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W 2007 r. Zespół podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczącej zmiany zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 133, z późn. zm.). Zmiana polegała m.in. na tym, że komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki organizacyjne podległe ministrowi zdrowia lub przez niego nadzorowane zostały zobowiązane do analizy aktów normatywnych należących do ich właściwości pod względem ich obowiązywania, aktualności, celowości i skuteczności, w tym w zakresie przeciwdziałania korupcji. Z inicjatywy Zespołu w każdej komórce organizacyjnej powołano koordynatorów działań antykorupcyjnych odpowiedzialnych za analizę projektów aktów normatywnych pod względem przeciwdziałania korupcji.

Działania antykorupcyjne skierowane do pracowników Ministerstwa

Kluczowy czynnik, który determinuje rzetelną, profesjonalną i uczciwą realizację zadań powierzonych Ministerstwu Zdrowia, to jego pracownicy. W związku z tym bardzo istotne jest to, aby osoby pracujące w Ministerstwie miały możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i dostępu do odpowiednich materiałów, ważne jest także ukształtowanie ich etycznej oraz antykorupcyjnej wrażliwości.

Elementem służby przygotowawczej w Ministerstwie Zdrowia jest praktyka odbywana w Wydziale Monitorowania Działań Antykorupcyjnych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia. Jest to komórka organizacyjna odpowiedzialna m.in. za koordynację i monitorowanie realizacji programów lub projektów dotyczących zwalczania korupcji w ochronie zdrowia, analizę efektywności stosowanych praktyk antykorupcyjnych w ochronie zdrowia i współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania korupcji w ochronie zdrowia. W czasie tej praktyki pracownicy poznają stan prawny dotyczący korupcji oraz działania o charakterze antykorupcyjnym podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Ponadto wszyscy pracownicy Ministerstwa Zdrowia musieli złożyć pisemne oświadczenie o tym, że zapoznali się z treścią zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. Nr 93, poz. 953).

Dodatkowo w Intranecie Ministerstwa Zdrowia (wewnętrznej stronie informacyjnej) umieszczono Poradnik antykorupcyjny dla urzędników i Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych – obie publikacje zostały opracowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Powstały w celu dostarczenia pracownikom sektora publicznego niezbędnej wiedzy.

W Ministerstwie Zdrowia działa doradca etyczny. Do jego zadań należą:

  • doradztwo i przekazywanie informacji w zakresie zasad postępowania i zagadnień etycznych;
  • analiza, a także monitorowanie obowiązujących zasad i norm etycznych w celu zapewnienia ich skutecznego stosowania;
  • inicjowanie oraz analizowanie nowych aktów prawnych, zasad i norm w zakresie etyki i postępowania etycznego w celu ich późniejszego wdrożenia;
  • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych wśród pracowników, które dotyczą kwestii etycznych i walki z korupcją;
  • wspieranie, opiniowanie i inicjowanie działań dotyczących przeciwdziałania i zapobiegania korupcji w urzędzie;
  • stała współpraca z innymi doradcami oraz wymiana informacji;
  • badanie najlepszych praktyk i analizy porównawcze z innymi organizacjami.

Pracownicy Ministerstwa Zdrowia uczestniczą w różnych szkoleniach poświęconych m.in.: kwestiom etyki urzędniczej, korupcji, ograniczeniom antykorupcyjnym w urzędach, efektywności i skuteczności w sektorze publicznym, kontroli zarządczej, realizacji zamówień publicznych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, również międzynarodowe – 3 marca 2011 r. troje pracowników Ministerstwa Zdrowia wzięło udział w EHFCN Workshop – How to combat fraud with analytics. Organizatorem była Europejska Sieć do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia, jedyna europejska organizacja zajmująca się przeciwdziałaniem korupcji w ochronie zdrowia, której członkiem jest Ministerstwo Zdrowia.

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znajduje się zakładka Przeciwdziałanie korupcji, która zawiera materiały o charakterze antykorupcyjnym oraz informacje o działaniach Ministerstwa w tym zakresie.

Wszelkie informacje o zdarzeniach, które mają znamiona korupcji, można zgłaszać na adres e-mail: antykorupcja@mz.gov.pl.

Dodatkowo, aby zagwarantować należytą przejrzystość, wszystkie osoby zatrudnione w Ministerstwie Zdrowia na stanowisku od głównego specjalisty wzwyż składają oświadczenia majątkowe.

Ministerstwo Zdrowia


Opublikowano w dniu 21.10.2014 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry