Nawigacja

w Polsce

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych, będące jednostką budżetową.

 • Logo MSZ
  Logo MSZ

Ministerstwo jest urzędem administracji rządowej utworzonym na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Działa na podstawie Zarządzenia Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Kompetencje i zadania Ministra Spraw Zagranicznych RP wynikają z:

 1. Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej:
  • Utrzymywanie stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi,
  • Reprezentowanie i ochrona interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli oraz - polskich osób prawnych za granicą,
  • Współpraca z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspieranie polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,
  • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym: ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
  • Koordynacja działalności innych organów i instytucji państwowych w dziedzinie stosunków z zagranicą,
  • Inicjowanie i opracowywanie polityki Rady Ministrów w zakresie spraw zagranicznych, w tym przedkładanie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów,
  • Realizacja polityki Rady Ministrów i koordynacja jej wykonywania przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego nadzorowane,
  • W celu realizacji zadań, współdziałanie z innymi członkami Rady Ministrów, innymi organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak również z organami samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych.
 2. Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów:
  • Uczestnictwo, na zasadach określonych w Konstytucji, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i realizację działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  • Inicjowanie i opracowywanie polityki Rady Ministrów w dziale spraw zagranicznych, przedkładanie w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów,
  • Realizacja polityki Rady Ministrów,
  • Reprezentowanie Rządu przed Sejmem RP na zasadach określonych w ustawie,
  • Udział w posiedzeniach Rady Ministrów,
  • Kierowanie, nadzór i kontrola działalności podporządkowanych organów, urzędów i jednostek,
  • Przedstawianie spraw dotyczących działania podległego resortu na posiedzeniach Rady Ministrów.
 3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych:
 • Kierowanie działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne,
 • Dysponowanie częścią budżetu państwa.

 

W dniu 1 czerwca 2012 r. Minister Spraw Zagranicznych podpisał Zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych (pdf 433.85 KB).

Pełnomocnika wyznacza i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Zagranicznych. W zakresie wykonywanych zadań podlega on bezpośrednio Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Obszar działania pełnomocnika obejmuje sprawy kontroli zarządczej, reformy systemu kontroli wewnętrznej, etyki i konfliktu interesów, zapobiegania zjawiskom korupcyjnym, opracowania i wdrażania procedur antykorupcyjnych oraz budowania prawości w MSZ oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych, a także sprawy współpracy zewnętrznej w tym zakresie.Ministerstwo Spraw Zagranicznych

do góry