Nawigacja

w Polsce

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest instytucją rządową, działającą na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Odpowiada, na mocy obowiązującego prawa, za wewnętrzne bezpieczeństwo Polski.

Do zadań ABW należą:

 1. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności, w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa;
 2. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw;
  • szpiegostwa,
  • terroryzmu,
  • naruszenia tajemnicy państwowej,
  • innych godzących w bezpieczeństwo państwa,
  • godzących w podstawy ekonomiczne państwa,
  • korupcji osób pełniących funkcje publiczne,
  • w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
  • nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym oraz ściganie ich sprawców,
 3. realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych;
 4. uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego;
 5. podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.


ABW posiada ustawowe uprawnienia do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Uzależnianie decyzji politycznych, społecznych oraz gospodarczych od korzyści osobistych wypacza mechanizmy funkcjonowania demokracji i wolnego rynku. Stwarza to istotne zagrożenie dla porządku konstytucyjnego i ładu ekonomicznego RP.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zobowiązana do zwalczania korupcji w przypadkach, gdy zjawisko to – ze względu na skalę, osobę sprawcy lub przedmiot decyzji – może godzić w bezpieczeństwo państwa.

Jako szczególnie niepokojące konsekwencje korupcji należy wskazać:

 • zakłócenie procesów decyzyjnych w państwie;
 • zakłócenie funkcjonowania mechanizmów rynkowych;
 • deformowanie struktury wydatków publicznych;
 • obniżanie dochodów państwa z uwagi na nieewidencjonowany przepływ pieniędzy;
 • zakłócenie funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
 • zakłócenie procedur sprawdzeniowych i kontrolnych, odnoszących się do różnych sfer: poczynając od kontroli celnych i skarbowych, aż po wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń i poświadczeń oraz przyznawanie koncesji;
 • podważenie zaufania obywatela do państwa i prawa;
 • obniżenie wiarygodności państwa na arenie międzynarodowej.

Na wystąpienie korupcji o dużej skali najbardziej narażone są takie obszary jak: procesy prywatyzacyjne, gospodarowanie majątkiem publicznym, działalność funduszy celowych agencji, udzielanie zamówień publicznych, udzielanie koncesji, działalność administracji skarbowej, służb celnych, organów nadzoru i inspekcji oraz organów wymiaru sprawiedliwości.


Tarcza antykorupcyjna

W 2008 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została opracowana koncepcja „tarczy antykorupcyjnej”.

Celem projektu jest stworzenie mechanizmów zapobiegawczych, które mają zmniejszyć zagrożenie korupcją w dwóch obszarach:

 • prywatyzacji majątku Skarbu Państwa: osłoną antykorupcyjną objęto wybrane spółki Skarbu Państwa przewidziane w planie prywatyzacji na lata 2008-2011;
 • zamówień publicznych o szacunkowej wartości powyżej 20 mln zł, realizowanych w ramach 10 ministerstw.

Działania podejmowane w ramach „tarczy antykorupcyjnej” koordynuje KPRM. W realizację tego programu, obok właściwych resortów, zaangażowane są służby specjalne: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Istotą „tarczy” jest profilaktyka. W tym celu funkcjonariusze jednostek zaangażowanych w projekt m.in.:

 • prowadzą śledztwa i dochodzenia – w oparciu o materiały uzyskane w toku pracy operacyjno-rozpoznawczej – dotyczące nieprawidłowości w prywatyzowanych podmiotach i w przetargach publicznych;
 • przedstawiają właściwym odbiorcom zewnętrznym informacje na temat zagrożeń w obszarach objętych tarczą;
 • prowadzą specjalistyczne szkolenia dla urzędników i pełnomocników ochrony w instytucjach państwowych.

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Opublikowano w dniu 21.10.2014 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry