Nawigacja

w Polsce

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest urzędem administracji rządowej, nadzorującym i kierującym głównymi organami administracyjno-porządkowymi w Polsce.

  • Logo MSWiA
    Logo MSWiA

Do jego kompetencji należą sprawy organizacji struktur administracji publicznej i procedur administracyjnych, czyli sfery tak korupcjogennej, jak styk obywatel - urzędnik. Z drugiej zaś strony zajmuje się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w który godzić może korupcja.

W związku z tak określonymi kompetencjami właśnie to ministerstwo zostało wyznaczone do nadzorowania implementacji rządowej strategii antykorupcyjnej.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie przewodniczącym międzyresortowego zespołu powołanego przez Prezesa Rady Ministrów, jako instytucji wdrażającej „Rządowy program przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019”.

Uchwała w sprawie Programu została przedłożona Radzie Ministrów przez ministra spraw wewnętrznych i podjęta przez Radę Ministrów  w dniu 1 kwietnia 2014 roku. Program stanowi główny element koordynujący krajową politykę antykorupcyjną.

Podstawowym celem Programu jest zmniejszenie poziomu korupcji w Polsce, poprzez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i w administracji publicznej, oraz skuteczniejsze zwalczanie przestępczości korupcyjnej.

W dokumencie określono cele szczegółowe, zadania oraz działania zarówno dla wyznaczonych realizatorów wiodących, jak i współpracujących w ich wykonywaniu. Określono również mechanizm wdrażania i ewaluacji Programu.

Rządowy program przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019 został przygotowany z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas realizacji w latach 2002–2009 rządowej strategii antykorupcyjnej oraz wniosków odnoszących się do przyczyn i skutków występowania korupcji w Polsce.

 

W latach poprzednich działający pod przewodnictwem ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji międzyresortowy Zespół Antykorupcyjny opracował „Program Zwalczania Korupcji – Strategia Antykorupcyjna”, nazwany „Strategią Antykorupcyjną dla Polski”, przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 17 września 2002 roku.

Ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji był również organem przygotowującym „Program Zwalczania Korupcji – Strategia Antykorupcyjna: II etap wdrażania 2005–2009”, przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 25 stycznia 2005 roku.

Jego wykonie zaplanowano na lata 2005-2009, przy wykorzystaniu doświadczeń nie tylko poprzednich lat, ale także krajów Unii Europejskiej. Podczas prac nad dokumentem dokonano szeregu konsultacji z poszczególnymi resortami i agencjami rządowymi oraz z organizacjami pozarządowymi. Zasadnicze cele II etapu programu dotyczyły przede wszystkim wdrażania systemowych rozwiązań mających zapobiegać korupcji oraz kształtowania postaw etycznych nie pozwalających na działania korupcyjne.

Ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało także „Sprawozdanie końcowe z realizacji programu zwalczania korupcji – Strategia Antykorupcyjna: II etap wdrażania 2005–2009”, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 23 kwietnia 2010 roku i formalnie kończące proces wdrażania rządowego Programu „Strategia Antykorupcyjna 2005–2009”. Zgodnie z zaleceniem Komitetu Stałego Rady Ministrów, w Sprawozdaniu zapisano rekomendację, aby Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji był odpowiedzialny za przygotowanie kolejnego planu strategicznych działań antykorupcyjnych.

 

Odwiedź stronę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Opublikowano w dniu 22.10.2014 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

 

do góry