Nawigacja

w Polsce

Policja

Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących komendantów miejskich i powiatowych, którzy odpowiadają za pracę policjantów w komisariatach.

 • Logo Policji
  Logo Policji

Nad bezpieczeństwem ludzi oraz utrzymaniem porządku publicznego czuwa blisko 100 tys. policjantów wspieranych przez prawie 25 tys. pracowników cywilnych.

Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Do wykonywania swoich obowiązków policjanci przygotowują się w policyjnych szkołach i ośrodkach szkolenia. Policyjne kadry zasilają coraz lepiej wykształceni młodzi ludzie.

Policjantom przysługuje szereg uprawnień, m.in. prawo legitymowania, zatrzymywania osób, przeszukiwania osób i pomieszczeń, dokonywania kontroli osobistej, stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści.

 

Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI (KGP)

Na zdjęciu struktura organizacyjna Komendy Głównej Policji (KGP)

Źródło: policja.pl

 

W ramach struktury organizacyjnej KGP funkcjonuje Biuro Spraw Wewnętrznych (BSW), które realizuje zadania związane z zapobieganiem przestępstwom popełnianym przez policjantów i pracowników Policji, niektórym przestępstwom popełnianym na szkodę Policji, ich wykrywaniem oraz ściganiem ich sprawców. Misją BSW jest coraz skuteczniejsze eliminowanie i ograniczanie korupcji w Policji, oczyszczanie policjantów z pomówień i doskonalenie systemu antykorupcyjnego w formacji. Biuro działa na rzecz utrzymywania wiarygodności Policji, która doskonali i rozwija systemowe rozwiązania zapobiegające patologii w służbie.

W 2014 roku BSW opracowało Poradnik dla policjantów pełniących służbę na drodze. Zostały w nim opisane zarówno zjawisko korupcji, jak i jego skutki, a także wskazówki jak unikać sytuacji potencjalnie korupcyjnych oraz jak zachować się wobec korumpujących osób. Czytelnicy znajdą tam również opisane prawdziwe przypadki będące przykładami częstych zachowań zarówno funkcjonariuszy, jak i osób przez nich kontrolowanych.

 

Do zadań Biura Spraw Wewnętrznych należy w szczególności:

 • podejmowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;
 • koordynowanie działań operacyjnych prowadzonych w sprawach policjantów i pracowników Policji;
 • gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o przestępczości wśród policjantów i pracowników Policji oraz przestępstwach popełnianych na szkodę Policji;
 • podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających przestępczości w Policji, a także przestępczości na jej szkodę;
 • organizowanie i przeprowadzanie badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

 

Na stronie internetowej Biura Spraw Wewnętrznych dostępna jest odrębna zakładka poświęcona profilaktyce korupcyjnej.

 

W znajdującym się w strukturze organizacyjnej KGP Biurze Służby Kryminalnej (BSK) funkcjonuje także Wydział do walki z Korupcją.

Na zdjęciu struktura organizacyjna Biura Służby Kryminalnej (BSK)

Źródło: policja.pl

 

 

Do zadań Wydziału do walki z Korupcją należy w szczególności:

 • identyfikowanie i monitorowanie obszarów zagrożonych korupcją w celu ujawnienia przyczyn i uwarunkowań występowania zjawisk korupcyjnych;
 • dokonywanie oceny stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną oraz wskazywanie kierunków jej zwalczania;
 • inspirowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w zakresie rozpoznawania i ujawniania najpoważniejszych przestępstw korupcyjnych oraz ścigania ich sprawców;
 • udzielanie bezpośredniej pomocy komórkom organizacyjnym Policji właściwym do zwalczania korupcji w realizacji szczególnie skomplikowanych przedsięwzięć w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej;
 • współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie profilaktyki przestępczości korupcyjnej oraz zasad i sposobów jej zwalczania;
 • udział w opiniowaniu wniosków o udostępnienie dokumentów niejawnych dotyczących przestępczości korupcyjnej do postępowań karnych;
 • partnerstwo w ramach realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019;
 • działania prewencyjno- edukacyjne w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej;
 • organizacja oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału;
 • prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym form pracy operacyjnej w zakresie właściwości wydziału.

Odwiedź stronę Policji

Źródło: policja.pl

 

Opublikowano w dniu 21.10.2014 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry