Nawigacja

Kodeksy etyczne

Kodeks etyki funkcjonariusza CBA

Wybierz temat

 

 

Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego wierny rocie złożonej przysięgi, świadomy swoich praw i obowiązków, w swych działaniach podczas służby i poza nią winien kierować się następującymi zasadami:

 

§ 1.

Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma zawsze na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej, ochronę jej demokratycznego ustroju oraz dbałość o wizerunek i autorytet Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

§ 2.

Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego działając na podstawie i w granicach prawa, zawsze kieruje się zasadami praworządności, legalizmu i pogłębiania zaufania obywatela do Państwa i jego organów.

 

§ 3.

Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego przedkłada dobro publiczne ponad interesy własne i swojego środowiska, a powierzone czynności służbowe wykonuje według najlepszej woli i wiedzy, z należytą wnikliwością, rzetelnością, wykazując się profesjonalizmem, inicjatywą i odpowiedzialnością.

 

§ 4.

Funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego cechuje godność osobista, patriotyzm, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość i solidarność zawodowa.

 

§ 5.

Godność funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego to wartość wypływająca z szacunku dla samego siebie, poczucia dumy z przynależności do służby i podjęcia szczególnych zobowiązań wobec Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6.

Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wykonując zadania służbowe, przejawia poszanowanie praw i godności osób trzecich oraz postępuje w sposób wykluczający uprzedzenia rasowe, narodowościowe, światopoglądowe, polityczne i inne.

 

§ 7.

Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawsze przestrzega zasad poprawnego zachowania, kultury osobistej, dba o schludny wygląd.

 

§ 8.

Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie może wykorzystywać zajmowanego stanowiska do osiągania jakichkolwiek prywatnych korzyści materialnych lub osobistych, ani nie zachowywać się w sposób wskazujący na chęć uzyskania takich korzyści.

 

§ 9.

Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie może wykorzystywać swojego stanowiska do celów prywatnych, a w szczególności wykorzystywać informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, ani uzyskiwać informacji do tych celów przy użyciu służbowych metod.

 

§ 10.

Aby nie budzić podejrzeń o stronniczość czy interesowność funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie dopuszcza do konfliktu interesów, czyli sytuacji, gdy prywatne sprawy kolidują z obowiązkami służbowymi.

 

§ 11.

Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie może zabiegać o otrzymanie ani też przyjmować prezentów lub innych form gratyfikacji, podczas wykonywania zadań służbowych. Nie może wystosowywać ani przyjmować zaproszeń, które obarczają jego lub stronę przeciwną, zobowiązaniem wzajemności, z wyjątkiem przypadków wynikających z konieczności realizacji ustawowych zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

§ 12.

Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, a w szczególności podczas spotkań o dyplomatycznym lub podobnym charakterze może przyjmować, a także wręczać zwyczajowo określone oficjalne upominki.

 

§ 13.

Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zachowuje w tajemnicy wszystkie informacje, które mogą szkodzić społecznie pojętemu dobru służby, czy też dobremu imieniu osób uczestniczących w działaniach podejmowanych przez niego.

 

do góry