Nawigacja

Badania opinii społecznej

Nepotyzm w opinii społecznej

W dniach 2-8 kwietnia 2009 roku Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło na losowej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (1094 osoby) badanie omnibusowe* nt. nepotyzmu.

Wybierz temat

W przedmiotowym sondażu ponad połowa respondentów uznała, że należy oddzielić od siebie życie zawodowe i rodzinne (57 proc. - zob. Wykres 1), zaś więcej niż 1/3 badanych (37 proc.) była zdania, iż z rodziną pracuje się dobrze, ponieważ można mieć do niej zaufanie.

 

 

 

Wykres 1. Które ze stwierdzeń bliższe jest Pana(i) własnym poglądom? (dane w %)

 

 

Źródło: CBOS, badanie przeprowadzone w dniach 2-8 kwietnia 2009 roku, N = 1094

 

 


Zbliżony rozkład odpowiedzi odnotowano także w dwóch kolejnych pytaniach. W przypadku zatrudniania rodziny w instytucjach państwowych lub publicznych, więcej niż połowa obywateli (56 proc. - zob. Wykres 2) zadeklarowała, iż nie powinno się przyjmować do pracy krewnych, ponieważ nie można obiektywnie ocenić ich kompetencji, natomiast ponad 1/3 badanych (36 proc.) uznała, że można zatrudniać odpowiednio wykwalifikowanych członków rodziny, bo często najwięcej wiadomo o ich przygotowaniu i kompetencjach. Podobnie, ponad połowa respondentów (54 proc. - zob. Wykres 3) wyraziła pogląd, że każdy człowiek pracuje na własne konto, a jeśli pracownik dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, to pokrewieństwo nie ma znaczenia. Z kolei 38 proc. badanych przyznało, iż zatrudnianie krewnych grozi konfliktem interesów, ponieważ rodzina zwykle jest w jakiś sposób powiązana majątkowo.

 

 

 

 

 

Wykres 2. Proszę pomyśleć o sytuacji, kiedy osoba na kierowniczym stanowisku w instytucji państwowej lub publicznej zatrudnia kogoś z rodziny. Czy, Pana(i) zdaniem: (dane w %)

 

 

 

Źródło: CBOS, badanie przeprowadzone w dniach 2-8 kwietnia 2009 roku, N = 1094

 

 

 

do góry