Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Kontrola CBA w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA”

Od 10 października 2018 r. do 10 stycznia 2019 r. funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Bydgoszczy prowadzili kontrolę w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” z siedzibą w Bydgoszczy w przedmiocie realizacji projektu pn. „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV w latach 2016–2018”.

  • Kontrola CBA w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA”
    Kontrola CBA w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA”

W toku kontroli ustalono, że nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne – Spółdzielnia Socjalna Nowe Miasto, przedłożyło podrobione dokumenty, tym samym wprowadzając w błąd instytucję dysponującą środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 i wyłudzając od Stowarzyszenia GINEKA dotację, którą przeznaczyła na otwarcie restauracji „Naturalna” w Bydgoszczy. Stwierdzono również sfałszowanie przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Nowe Miasto podpisów na dokumentach złożonych w Sądzie Rejonowym XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy celem zarejestrowania Spółdzielni Nowe Miasto.

Działania podejmowane przez Spółdzielnię Socjalną Nowe Miasto naruszały istotne postanowienia umów zawartych ze Stowarzyszeniem GINEKA, jak również Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu i stanowiły podstawę do wypowiedzenia umów przez Stowarzyszenie GINEKA ze skutkiem natychmiastowym, jak i wezwania spółdzielni do zwrotu całości otrzymanych środków. Kwota udzielonego wsparcia na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 198 407,50 zł.

W związku z powyższym do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw wyłudzenia dotacji i fałszowania dokumentów przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Nowe Miasto.

Dodatkowo o stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Stowarzyszenie GINEKA. Nieprawidłowości te stanowią podstawę do zwrotu całości środków przekazanych Spółdzielni Socjalnej Nowe Miasto, przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Jednocześnie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego skierowano wniosek o wszczęcie postępowania przymuszającego Spółdzielnię Nowe Miasto, ze względu na funkcjonowanie tego podmiotu w składzie osobowym niespełniającym ustawowego minimum przez czas dłuższy niż trzy miesiące, do złożenia w sądzie rejestrowym wniosku o postawienie jej w stan likwidacji, który to obowiązek rejestrowy nie został spełniony.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 17.06.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry