Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrolerzy wobec zmian w zarządzaniu gospodarczym UE

Na spotkaniu szefów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego NIK przedstawiła raport dotyczący deficytu i długu sektora finansów publicznych.

Głównym tematem obrad w Wilnie były zadania publicznych audytorów w obliczu zmian w zarządzaniu gospodarczym UE.

Spotkanie Komitetu Kontaktowego w Wilnie poświęcone było zadaniom NOK w obliczu takich zmian w zarządzaniu gospodarczym UE jak choćby pakt fiskalny czy unia bankowa. Kontrolerzy dyskutowali także nad rolą NOK w ulepszeniu rozliczalności w UE w kontekście ram finansowych na lata 2014-2020 i nowego rozporządzenia finansowego, które zobowiązuje państwa członkowskie do przedkładania oświadczeń dotyczących wykorzystania środków unijnych wraz z opinią niezależnego audytora. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki kontroli danych dotyczących deficytu i długu sektora finansów publicznych.

Szefowie NOK rozpatrzyli również rolę Komitetu w ułatwianiu udziału NOK w unijnych procesach legislacyjnych. Ze względu na znaczenie badania rzetelności danych źródłowych dot. finansów publicznych Komitet postanowił, że NIK przeprowadzi w 2014 r. ankietę na temat współpracy najwyższych organów kontroli z krajowymi urzędami statystycznymi.

Podczas zebrania przedstawiono dwa raporty z kontroli międzynarodowych, w których wzięła udział Najwyższa Izba Kontroli (kontrola równoległa dot. upraszczania zasad wdrażania funduszy strukturalnych oraz koordynowana kontrola przestrzegania rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania odpadów).

Doroczne zebranie Komitetu Kontaktowego szefów najwyższych organów kontroli (NOK) Unii Europejskiej odbyło się w Wilnie w dniach 10-11 października 2013 roku. NIK reprezentowała delegacja w składzie: Krzysztof Kwiatkowski - Prezes NIK, Wojciech Misiąg - Wiceprezes NIK, Jacek Jezierski - radca Prezesa NIK, Jacek Mazur - radca Prezesa NIK.

Kolejne zebranie Komitetu odbędzie się październiku 2014 r. w Luksemburgu. Do tego czasu przewodniczącym Komitetu będzie Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.


Komitet Kontaktowy jest zgromadzeniem szefów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, którzy spotykają się raz do roku, aby wymienić wiedzę i doświadczenia z zakresu kontroli środków UE. Działalność Komitetu jest wspomagana przez stałych przedstawicieli NOK (tzw. łączników), którzy przygotowują tematy będące przedmiotem pracy Komitetu i utrzymują ze sobą stały kontakt roboczy.


Źródło: www.nik.gov.pl

do góry